Forslag til høring: Lokalplan for Bofællesskab og institution i Vindbyolt og kommuneplantillæg nr 41 - OPDATERET ang. borgermøde

Forslag til lokalplan 400-29 for Bofællesskab og institution ved Vidarslund i Vindbyholt og Kommuneplantillæg nr. 41 sendes nu i otte ugers offentlig høring.

Faxe Byråd har godkendt forslag til lokalplan 400-29 og kommuneplantillæg nr. 41 på mødet den 29. april 2021. Planforslagene bliver offentliggjort mandag den 10. maj 20201 og er i offentlig høring frem til mandag den 5. juli 2021.

 

Dine muligheder
Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Rikke Welan Kamper, Center for Plan og Miljø på tlf.: 56 20 3019 eller pr. mail til plan2@faxekommune.dk

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Faxe Kommune senest mandag den 5. juli 2021.

Send en e-mail til plan2@faxekommune.dk eller send et brev til Faxe kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev att.: Rikke Welan Kamper.

 

Borgermøde
Der er inviteret til borgermøde om planforslagene torsdag den 3. juni 2021 kl. 19.00-20.30 på Vidarsund, Præstøvej 131, 4640 Faxe. På mødet vil du kunne høre mere om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene.

Borgermødet bliver afholdt efter de til den tid gældende corona retningslinjer, og vil blive afholdt virtuelt, hvis et fysisk møde ikke er muligt. Eventuel ændring til virtuelt borgermøde vil blive annonceret her på hjemmesiden. Du skal derfor tilmelde dig til borgermødet senest den 1. juni 2021, det gør du ved at sende en e-mail til: plan2@faxekommune.dk eller ringe til planafdelingen på tlf: 5620 3019.

 

Planforslagenes indhold
Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplanforslag nr. 400-29 åbner mulighed for at bofællesskabet Vidarslund i Vindbyholt kan udvide og fremtidssikre det eksisterende bofællesskab. Bofællesskabet kan udvides med nye bygninger og ca. 15 nye boliger op til i alt ca. 50 boliger.

Kommuneplantillægget skal sikre overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Det betyder i dette tilfælde, at landsbyafgrænsningen omkring Vindbyholt udvides med det areal, som de nye bygninger ved Vidarslund kan opføres på. Arealet ligger langs med Orup Bæk. Du finder link til forslag til kommuneplantillæg nr. 41 her på siden.

Udvidelsen af bofællesskabet forudsætter at der udarbejdes en lokalplan for området. Lokalplanforslaget viderefører de væsentlige bestemmelser fra den tidligere vedtagne lokalplan for området. Lokalplanforslaget giver der ud over mulighed for at der kan bygges to nye bygninger til boliger og en ny bygning som fælleshus. De nye bygninger med boliger skal dels tilføre nye boliger til bofællesskabet og dels erstatte nogle af de eksisterende, utidssvarende boliger.

Der er udlagt byggefelter, som angiver, hvor den ny bebyggelse kan placeres og der er bestemmelser for højde og materialer således, at bygningerne tilpasses områdets eksisterende bygninger. Du finder link til lokalplanforslag 400-29 her på siden.

 

Retsvirkninger
I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 10. maj 2021, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

 

Miljøvurdering
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplanforslag nr.400-29, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

 

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplanforslag nr. 400-29, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvist en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.