Forslag til høring: Lokalplan for boliger ved Førslev Mølle og kommuneplantillæg nr. 2

Forslag til lokalplan 700-80 for boliger ved Førslev Mølle og forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 sendes i 8 ugers offentlig høring.

Faxe Byråd har godkendt forslag til lokalplan 700-80 og forslag til kommuneplantillæg nr. 2 på mødet den 28. april 2022. Planforslagene bliver offentliggjort onsdag den 4. maj og er i offentlig høring frem til søndag den 3. juli 2022. Du kan finde link til forslagene på denne side.

 

Dine muligheder

Spørgsmål til planforslagene kan rettes til Sonja B. Larsen, Center for Plan & Miljø på telefon nr. 56 20 30 19 eller på mail til plan@faxekommune.dk

Hvis du ønsker at indgive et høringssvar til planforslagene, skal dine bemærkninger eller ændringsforslag være modtaget af Faxe Kommune senest søndag den 3. juli 2022. Høringssvar sendes som mail til plan@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, att: Sonja B. Larsen.

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planforslagene mandag den 23. maj 2022 kl. 19.00-20.30 i Førslev Mølle, Førslev Møllevej 5 i Førslev. På mødet vil der blive fortalt om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene.

 

Planforslagenes indhold

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af ejers ønske om at få mulighed for at kunne etablere et bofællesskab på ejendommen. Bofællesskabet skal bestå af op til 12 mindre boliger og et stort fællesareal med fælles faciliteter.

 

Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide landsbyafgrænsningen omkring Førslev, således at Førslev Mølle inddrages i landsbyafgrænsningen. Det betyder, at det med lokalplanlægning vil være muligt at bygge boliger omkring Førslev Mølle. Førslev er i Kommuneplanen udlagt som en afgrænset landsby i landzone, hvor der er mulighed for blandet bolig og erhverv.

Lokalplan 700-80

Formålet med at udarbejde en lokalplan for boliger ved Førslev Mølle er, at udlægge et areal til nye boliger. Ønsket er, at bebyggelsen kan anvendes som et bofællesskab. Lokalplanen giver mulighed for at anvende nogle af de eksisterende bygninger til boliger, og der er mulighed for at bygge op til 9 nye små boliger i området. Boligerne er helårsboliger og kan udstykkes som private matrikler. Det er tanken, at beboerne har sin egen bolig og at de samtidig indgår i et fællesskab, hvor man deles om fælles faciliteter, som fx. fælleshus, køkkenhave, kontor og mødelokaler, delebiler osv.

Planområdet ligger i udkanten af Førslev og omfatter et areal på ca. 7.500 m2 og består af matrikel nr. 5f og 5g, begge Førslev By, Øde Førslev. Førslev Mølle er en karakteristisk bygning i kanten af landsbyen, som er en del af byens kulturmiljø og som samtidig anvendes som et kulturelt mødested. Dette er der fortsat mulighed for, og ny bebyggelse skal tilpasses, så det passer til områdets karakter. Lokalplanen regulerer hvor der må bygges, hvor meget der må bygges og hvordan bebyggelsen må se ud. Der vil være mulighed for liberalt erhverv, som fx atelier, rådgivningsvirksomhed eller lignende typer af erhverv, som beboerne kan udføre fra eget hjem.

 

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra 24. april 2022 og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

 

Miljøvurdering

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplanforslag 700-80, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

 

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplanforslag nr. 700-80, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen. Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.