Forslag til høring: Lokalplan for et Boligområde ved Møllevej i Kongsted - Ny høringsfrist

Forslag til lokalplan 1000-56 for Boligområde ved Møllevej i Kongsted er nu i offentlig høring.

Plan & Kulturudvalget har, den 22. september 2020, godkendt forslag til lokalplan 1000-56. Planforslaget offentliggøres onsdag den 30. september 2020 og er i høring frem til onsdag den 4. november 2020. Planforslaget kan ses på Faxe Kommunes hjemmeside, ved at følge linket her på siden.

Dine muligheder
Spørgsmål til lokalplanforslagene kan rettes til Mikael Saugstrup Nielsen, Center for Plan og Miljø på tlf.: 56 20 3019 eller pr. mail til plan2@faxekommune.dk.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 4. november 2020. Send en e-mail til plan2@faxekommune.dk eller send et brev til Faxe kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev att.: Mikael Saugstrup Nielsen.

Borgermøde
Faxe Kommune inviterer til borgermøde om planforslaget onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19:00 på Møllevangskolen, Eskilstrupvej 3 i Rønnede – lokale 173 (Indgangen til lokalet er ved Multibanen).

På mødet kan du høre mere om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslaget.

Borgermødet afholdes indenfor de gældende retningslinjer vedr. Corona. Der er et begrænset antal pladser, vi skal derfor have din tilmelding til borgermødet. Vi henstiller til at der kun deltager en person fra samme husstand. Du kan tilmelde dig enten ved at skrive til plan2@faxekommune.dk eller ved at ringe til planafdelingen på tlf. 5620 3019 senest tirsdag den 20. oktober 2020.

Baggrund for planlægningen
De gamle boldbaner i Kongsted er i dag omfattet af lokalplan 1000-53 fra 2009 som udlægger området til boligformål. Planen indeholder bestemmelser, som præcist fastlægger anvendelsen af de enkelte delområder til åben-lav, tæt-lav og fællesareal.

Ii november 2018 godkendt byrådet, at der skulle udarbejdes en ny og mere fleksibel plan for arealet og i september 2020 har Lundhuset indgået aftale med Faxe Kommune om køb af arealet. Lundhuset ønsker at udbygge området med rækkehuse i én etage. Projektet fremgår af lokalplanens kortbilag 3.

Planforslagets indhold
Lokalplanen omfatter de gamle boldbaner ved Møllevej i Kongsted. Planområdet er opdelt i to delområder. Inden for delområde I kan der opføres ca. 36 tæt-lav boliger. Boligerne etableres omkring en grøn boligvej med vejtræer. Delområde II udlægges til rekreative fællesarealer og tekniske anlæg, herunder regnvandsbassin.

Herudover er lokalplanforslaget opdateret i forhold til spildevand, vejprojekt og udstykningsplan for området.

Retsvirkninger
I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 30. september 2020, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 1000-56, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslaget.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1000-56, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 15. juni 2020) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvist en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.