Forslag til høring: Lokalplan for Dalgårdsarealet i Rønnede, storparcel 10 og 11.

Forslag til lokalplan 1000-59, Dalgårdsarealet i Rønnede - storparcel 10 og 11, sendes nu i 4 ugers offentlig høring.

Plan & Kulturudvalget har den 7. september 2021 godkendt forslag til lokalplan 1000-59, Dalgårdsarealt i Rønnede, storparcel 10 og 11. Planforslaget er et tillæg til lokalplan 1000-50 for Dalgårdsarealet. Planforslaget offentliggøres mandag den 13. september 2021 og er i offentlig høring frem til mandag den 11. oktober 2021.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Sonja Larsen, Center for Plan & Miljø på telefon nr. 56203019 eller på mail til plan2@faxekommune.dk

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Faxe Kommune senest mandag den 11. oktober 2021. Du kan sende dem som email til plan2@faxekommune.dk eller med brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, att: Sonja Larsen.

Borgermøde

Der holdes ikke borgermøde vedrørende dette lokalplanforslag.

Planforslagets indhold

Formålet med forslag til lokalplan 1000-59 er, at gøre det muligt at bygge dobbelthuse på storparcel 10 og 11 på Dalgårdsarealet. Lokalplanforslaget indeholder derfor ændringer til de bestemmelser i den gældende lokalplan 1000-50, som vedrører storparcel 10 og 11.                                                         
Byggeri af dobbelthuse i stedet for parcelhuse, giver mulighed for en anden udnyttelse af parcellerne, og dermed flere boligenheder. Antallet af boliger er hævet med 12 ekstra boligenheder på storparcel 10 og 13 ekstra boligenheder på storparcel 11. Med forslag til lokalplan 1000-59 kan der bygges 23 dobbelthuse med tilsammen 46 boligenheder på storparcel 10 og 11 i stedet for 21 parcelhuse i den gældende lokalplan.                       

Der er ikke ændret på adgangsveje eller udlæg af fælles grønne områder i det samlede lokalplanområde.

Du kan se planforslaget her på siden.

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 13. september 2021 og indtil planen er offentliggjort efter endt vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens §17.

Miljøvurdering

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1000-59, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget.

Klagevejledning

Plan & Kulturudvalgets vedtagelse af planforslaget til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved den endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) §48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer en afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens §62 indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.