Forslag til høring: Lokalplan for erhvervsområde i Rønnede

Forslag til lokalplan 1000-58, som et tillæg nr. 1 til den gældende lokalplan 1000-38 Erhvervsområde i Rønnede, sendes nu i 2 ugers offentlig høring.

Plan & Kulturudvalget har godkendt forslag til lokalplan 1000-58, Tillæg 1 til lokalplan 1000-38 den 13. april 2021. Planforslaget offentliggøres torsdag den 22. april 2021 og er i offentlig høring frem til torsdag den 6. maj 2021.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Rikke Welan Kamper, Center for Plan & Miljø på telefon nr. 56203019 eller pr. mail til plan2@faxekommune.dk

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Faxe Kommune senest torsdag den 6. maj 2021. Du kan sende dem som email til plan2@faxekommune.dk eller med brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, att: Rikke W. Kamper.

Borgermøde

Der holdes ikke borgermøde vedrørende dette lokalplanforslag.

Planforslagets indhold

Formålet med forslag til lokalplan nr. 1000-58 er, at gøre det muligt at udvide det eksisterende erhvervsområde i Rønnede øst for Vordingborgvej. Udvidelsen af erhvervsområdet sker mod nord, langs med Vordingborgvej.

Lokalplan 1000-58 er udarbejdet som et tillæg til den gældende lokalplan 1000-38. Med tillægget udvides lokalplanområdet med et areal der er udlagt til erhvervsformål i kommuneplan 2013. Lokalplan 1000-58 fastsætter samme bestemmelser for det nye område, som der gælder for det eksisterende erhvervsområde, og ændrer ikke på hvad der i øvrigt gælder for området omfattet af lokalplan 1000-38. Der ud over fastsættes enkelte bestemmelser om bevaring af et dige og etablering af et levende hegn.

I det offentliggjorte planforslag er det alene udvidelsen af det nye område og de med rødt markerede tilføjelser til bestemmelserne i lokalplan 1000-38 der er i høring, da de resterende bestemmelser allerede er gældende og fortsat vil være det.

Du kan se planforslaget her på siden.

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 22. april 2021 og indtil planen er offentliggjort efter endt vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens §17.

Miljøvurdering

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1000-58, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget.

Klagevejledning
Plan & Kulturudvalgets vedtagelse af planforslaget til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved den endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvist en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.