Forslag til høring: Lokalplan for Karise Efterskole og Kommuneplantillæg nr. 1

Forslag til lokalplan 200-29 for Karise Efterskole og forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 sendes i otte ugers offentlig høring.

Faxe Byråd har godkendt forslag til lokalplan 200-29 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 på mødet den 23. september 2021. Planforslagene bliver offentliggjort mandag den 27. september 2021 og er i offentlig høring frem til mandag den 22. november 2021.

 

Dine muligheder

Spørgsmål til planforslagene kan rettes til Sonja Larsen, Center for Plan & Miljø på telefon nr. 56 20 30 19 eller pr. mail til plan2@faxekommune.dk

Hvis du ønsker at indgive et høringssvar til planforslagene, skal dine bemærkninger eller ændringsforslag være modtaget af Faxe Kommune senest mandag den 22. november 2021. Høringssvar sendes som mail til plan2@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, att: Sonja Larsen.

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.00-20.30 på Karise Efterskole, Rønne Allé 7 i Karise. På mødet vil der blive fortalt om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene.

 

Planforslagenes indhold

Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre på afgrænsningen af kommuneplanens eksisterende rammer. Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af rammeområde K-C1 (centerområde) og K-B1 (boligområde), så en del af K-B1 overgår til K-C1. I praksis betyder det at en del af området ændres fra boligformål til centerformål, og dermed giver mulighed for en bredere anvendelse.

Kommuneplan 2021-2033 forventes endeligt vedtaget mens dette forslag til kommuneplantillæg er i høring. Derfor vil dette kommuneplantillæg ved endelig vedtagelse blive nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033.

Lokalplan 200-29

Planforslagene er udarbejdet på bagrund af Karise Efterskoles ønske om, at få mulighed for etablering af et multihus i haven mellem Karise Efterskole, Rønne Allé 7-9 og Bredgade 26. Multihuset skal indeholde flere funktioner. Der er et stort ønske fra efterskolen om, at have et lokale hvor det er muligt at samle elever og forældre ved fælles arrangementer. Dette er ikke muligt i dag i efterskolens eksisterende lokaler, som ikke kan rumme alle elever og forældre samtidig. Der ud over ønskes multihuset anvendt i skolens daglige undervisning, og skal rumme en teatersal, som også kan bruges til badminton og volley, samt fitnessrum og orangeri. Samtidig er der overvejelser om hvordan multihuset også kan være et tilbud til lokalområdet og på den måde få en større anvendelse og styrke samarbejder på tværs af byens mange forskellige brugere.

Formålet med at udarbejde en ny lokalplan er, at kunne regulere omfang og placering af bygninger, deres størrelse og materialevalg, så det sikres at multihuset bliver tilpasset til omgivelserne og Karise bymidte fortsat bevarer sin karakter. Samtidig er det formålet at sikre de bevaringsværdige huse i lokalplanområdet ved at fastsætte bestemmelser for bevaring af dem.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges et multihus indenfor et udlagt byggefelt, og at Rønne Allé 9 og Bredgade 26 kan anvendes til andet og mere end blot boliger. Lokalplanen giver også mulighed for at udnytte den eksisterende bygning mod Bredgade til at etablere butik, visse former for erhverv, boliger, offentlig og privat service. Det betyder at Karise Efterskole fx. kan anvende det tidligere apotek på Bredgade 26 til kontor, undervisning, boliger eller måske åbne en lille butik i under-etagen med adgang fra Bredgade, hvis dette bliver aktuelt.

Der er udlagt et byggefelt, som angiver hvor en multihal kan placeres, og der er bestemmelser for højde og materialer således, at bygningen tilpasses områdets eksisterende bebyggelse. Du finder link til planforslagene her på siden.

 

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra 27. september 2021 og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

 

Miljøvurdering

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplanforslag 200-29, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

 

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af planforslagene til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplanforslag 200-29, fj. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) §48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer en afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens §62 indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.