Forslag til høring: Lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved Skovholmslund i Haslev, etape III

Forslag til lokalplan 500-91 og kommuneplantillæg nr. 37 for et nyt boligområde ved Skovholmslund i den sydvestlige del af Haslev, er nu i 8 ugers offentlig høring.

Faxe Byråd har godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og forslag til lokalplan 500-91 den 8. oktober 2020. Planforslagene offentliggøres mandag den 19. oktober 2020 og er i 8 ugers offentlig høring frem til mandag den 14. december 2020.

Dine muligheder
Spørgsmål til lokalplanforslagene kan rettes til Sonja B. Larsen, Center for Plan & Miljø på tlf.: 56 203019 eller pr. mail til plan2@faxekommune.dk.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Faxe Kommune senest mandag den 14. december 2020. Send en e-mail til plan2@faxekommune.dk eller send et brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev att.: Sonja B. Larsen.

Borgermøde
Faxe Kommune inviterer til borgermøde om planforslagene mandag den 9. november 2020 kl. 19.00-20.30 på Rådhuset, Frederiksgade 9 i Haslev. På mødet kan du høre mere om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene. Borgermødet afholdes indenfor de gældende retningslinjer vedr. COVID 19. Der er et begrænset antal pladser og vi skal derfor have din tilmelding til borgermødet. Vi henstiller til at der kun deltager en person fra samme husstand.

Du kan tilmelde dig enten ved at skrive til plan2@faxekommune.dk eller ved at ringe til planafdelingen på tlf. 56203019 senest mandag den 9. november 2020 kl. 12.00.

 

Planforslagenes indhold
Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplanforslag nr. 500-91 giver mulighed for at der kan etableres boliger, som en videre udbygning af det eksisterende boligområde ved Arne Jacobsens Vej og Kaare Klints Vej i området omkring Skovholmslund.

Idéfase

Når der igangsættes planlægning for et område, som endnu ikke er omfattet af kommuneplanens rammer, er det et krav at der indkaldes idéer og forslag forud for planlægningen. Der har været idéfase i perioden 15. april til 13. maj 2020, hvor der kom 4 forslag til planlægning for området. Forslagene er samlet i en hvidbog, som kan ses her på siden. I hvidbogen kan man også læse administrationens bemærkninger til forslagene, og i hvilket omfang forslagene er indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplanforslag 500-91.

Kommuneplantillæg nr. 37

Planområdet omkring Skovholmslund er i Kommuneplan 2013 udlagt til fremtidig byvækst, men er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. For at kunne udvikle området til boliger, kræves det derfor at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som fastlægger rammer for området. Med kommuneplantillæg nr. 37 gøres det muligt at bygge åben-lav bebyggelse i 1½ etage og tæt-lav bebyggelse i 2 etager med maksimal højde på 8,5 meter.

Lokalplan 500-91

Lokalplanforslaget fastsætter de mere detaljerede bestemmelser for, hvordan området må anvendes, men omfatter kun ca. halvdelen af det område som kommuneplantillæg nr. 37 fastlægger rammer for. Det resterende areal skal derfor lokalplanlægges på et senere tidspunkt, før at der kan bygges boliger på arealet.

Formålet med lokalplanforslag 500-91 er at udlægge området til boligformål i form at både tæt-lav bebyggelse og åben-lav bebyggelse. Der ud over udlægges der arealer til veje, stier, regnvandsbassin, tekniske anlæg samt fælles friarealer for hele området, herunder et større rekreativ fællesområde udformet som et bakket landskab langs med jernbanen, hvor overskudsjord fra byggemodningen kan anvendes. Der er mulighed for at anvende hele området til åben-lav bebyggelse, eller som en blanding af både åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen er dermed fleksibelt udformet, så den kan rumme den type boliger der er behov for, afhængigt af efterspørgslen på udstykningstidspunktet.

Du kan se både forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplanforslag 500-91 her på siden.

Retsvirkninger
I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 19. oktober 2020, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplanforslag nr. 500-91, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplanforslag nr. 500-91, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvist en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.