Forslag til høring: Lokalplan og kommuneplantillæg for Grøndalsgrunden i Haslev

Forslag til lokalplan 500-89 og kommuneplantillæg nr. 30 for et nyt boligområde på Grøndslagrunden i Haslev er nu i 8 ugers offentlig høring.

Faxe Byråd har godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og forslag til lokalplan 500-89 den 10. september 2020. Planforslagene offentliggøres mandag den 14. september 2020 og er i otte uger offentlig høring frem til mandag den 9. november 2020.

Dine muligheder
Spørgsmål til lokalplanforslagene kan rettes til Rikke Welan Kamper, Center for Plan og Miljø på tlf.: 56 20 3019 eller pr. mail til plan2@faxekommune.dk.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Faxe Kommune senest mandag den 9. november 2020. Send en e-mail til plan2@faxekommune.dk eller send et brev til Faxe kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev att.: Rikke Welan Kamper.

Borgermøde
Faxe Kommune inviterer til borgermøde om planforslagene tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19:00 på Rådhuset, Frederiksgade 9 i Haslev. På kan du høre mere om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene. Borgermødet afholdes indenfor de gældende retningslinjer vedr. Corona. Der er et begrænset antal pladser, vi skal derfor have din tilmelding til borgermødet. Vi henstiller til at der kun deltager en person fra samme husstand.

Du kan tilmelde dig enten ved at skrive til plan2@faxekommune.dk eller ved at ringe til planafdelingen på tlf. 5620 3019 senest søndag d. 4. oktober 2020.

 

Planforslagenes indhold
Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplanforslag nr. 500-89 giver mulighed for at der kan etableres boliger i 2 eller 3 etager på Grøndalsgrunden, Bregentvedvej 30, 4690 Haslev.

Kommuneplantillægget ændrer områdets overordnede anvendelse fra offentlige formål til boligformål, fastsætter en bebyggelsesprocent på 60 % og at der maksimalt må bygges i 3 etager.

Lokalplanforslaget fastsætter de mere detaljerede bestemmelser for, hvordan området må anvendes.

Lokalplanen tager udgangspunkt i helhedsplanens vision for området og giver mulighed for, at der kan etableres en boligbebyggelse bestående af klynger med huse i 2 eller 3 etager, der udnytter stedets potentiale og centrale beliggenhed til at skabe et attraktivt boligområde. Hver klynge skal indeholde et fælles opholdstorv og klyngerne forbindes af stræder. Du kan se helhedsplanen på Faxe Kommunes hjemmeside.

Lokalplanområdet er delt op i to delområder. Delområde 1 til boligbebyggelse og delområde 2, der er forbeholdt til grønt fællesområde.

Centralt i området kan der opføres et fælleshus til det nye boligområde. Lokalplanen fastsætter derudover, at der skal etableres grønne fællesarealer og at der skal være stiforbindelse mellem Bregentvedvej og Grøndalsvej.

I delområde 1 til boligbebyggelse, fastsættes den maksimale bebyggelsesprocent til 60 %. I delområde 2, som er udlagt til grønt fællesområde, må der alene opføres mindre bygninger til leg, opbevaring af haveredskaber og lignende.

Området har vejadgang fra Grøndalsvej og parkering skal ske på to fælles parkeringspladser. Opholdstorvet i klyngerne skal udformes og indrettes på de bløde trafikanters præmisser med mulighed for ophold. Kørende trafik på stræderne er mulig i forbindelse med afsætning, flytning, redningskørsel, renovation og lignende.

Hovedformålet er, at boligernes hovedindgang sker fra klyngernes opholdstorve og stræder. Medens de private terrasser og altaner vender ud mod de grønne arealer. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for, hvilke materialer bebyggelsen kan opføres i. Forslag

Retsvirkninger
I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 14. september 2020, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplanforslag nr.500-89, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplanforslag nr. 500-89, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvist en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.