Forslag til høring: Plan for mobilmast ved Rønnedehallen, Eskilstrupvej 7, 4683 Rønnede

Planforslag for en mobilmast ved Rønnedehallen ved Møllevangskolen sendes i 2 ugers offentlig høring.

På møde den 7. maj 2024 har Plan & Kulturudvalget godkendt, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 1000-2 sendes i offentlig høring. Planforslaget bliver offentliggjort tirsdag den 21. maj  og er i høring frem til onsdag den 5. juni 2024. Du kan finde link til planforslaget her på siden.

Dine muligheder

Spørgsmål til planforslagene kan rettes til Camilla Dencker, Center for Plan & Miljø på telefon nr. 56 20 30 19 eller på mail til plan@faxekommune.dk

Hvis du ønsker at indgive et høringssvar til planforslaget, skal dine bemærkninger eller ændringsforslag være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 5. juni 2024. Høringssvar sendes som mail til plan@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Baggrund

Staten har vedtaget et teleforlig som skal styrke mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark. Faxe kommune har modtaget en ansøgning fra en teleudbyder om at udbygge deres netværk med en ny antenneposition for at optimerer mobil- og datadækning i Kongsted.

Faxe Kommune har i forbindelse med ansøgningen undersøgt omkringliggende placeringer nærmere, men det har ikke været muligt at sikre tilfredsstillende dækning fra andre placeringer.

Derudover er muligheden for en placering i Kongsted Vandtårn været undersøgt. Dette har vist sig ikke at være en mulighed da vandtårnet i sig selv er for lavt, og den konstruktion der skulle muliggøre en tilfredsstillende højde ville blive for omfattende.

Der har været afsøgt syv placeringer i og omkring Kongsted. Der er valgt en placering i den sydlige kant af Kongsted ved Rønnedehallen. Denne placering er valgt, da det vurderes, at en gittermast på 42 meter bedre vil kunne indpasses i det eksisterende bebyggede miljø, i forhold til skala og samtidigt kunne opfylde dækningskravet. Placeringen af en ny gittermast med tilhørende teknikskab, har været drøftet med Faxe Kommunes Center for Kultur, Frivillighed og
borgerservice samt Center for Ejendomme. Det peges på denne placering, som værende mindst generende i forhold til brugen af området. Placeringen er indenfor matrikelnummer 11d, Kongsted By, Kongsted. 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslaget ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra 20. maj 2024 og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 1000-2, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen. Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.