Forslag til høring: Planer for en dagligvarebutik ved Karisevej i Dalby

Planforslag for en dagligvarebutik ved Karisevej i Dalby sendes i 8 ugers offentlig høring.

På mødet den 31. januar 2023 har Faxe Byråd godkendt at forslag til lokalplan 1100-57, og kommuneplantillæg nr. 9, sendes i offentlig høring. Planforslagene bliver offentliggjort onsdag den 8. februar og er i høring frem til onsdag den 5. april 2023. Du kan finde link til forslagene på denne side.

Dine muligheder
Spørgsmål til planforslagene kan rettes til Mikael S. Nielsen, Center for Plan & Miljø på telefon nr. 56 20 30 19 eller på mail til plan@faxekommune.dk
Hvis du ønsker at indgive et høringssvar til planforslagene, skal dine bemærkninger eller ændringsforslag være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 5. april 2023. Høringssvar sendes som mail til plan@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Borgermøde
Der afholdes borgermøde om planforslagene torsdag den 23. februar 2023 kl. 19.00 i lokale B30 (Aulaen) på Bavneskolen i Dalby.
På mødet vil der blive fortalt om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene.

Lokalplan 1100-57
Formålet med lokalplan 1100-57 er at åbne mulighed for, at opføre en dagligvarebutik på 1.200 m² nord for krydset Karisevej/Lindhardsvej i Dalby. Planområdet er på knap 4.000 m² og omfatter ejendommene Karisevej 65, 67 og 67, samt knap 600 m² af kommunens areal nord for. Adgang til den nye butik skal ske via en ny vejadgang fra krydset Karisevej/Lindhardsvej (se bilag om udbygningsaftale).
Den valgte lokalitet forudsætter, at de eksisterende ejendomme på Karisevej 65, 67 og 69 nedrives og at SallingGroup får mulighed for, at købe et areal på knap 600 m² af Faxe Kommune. Det ønskede areal afgrænses mod nord af trådhegnet langs stien mellem Heeringvej og Bavnestræde, og mod syd af skel mod Karisevej 65-67.
Terrænet i lokalplanområdet skråner fra vest mod øst fra kote 40 i det nordøstlige hjørne til kote 35 i det sydøstlige hjørne (En kote er højden for et bestemt terrænpunkt). Da butikken skal have en vandret gulvkote og det omkringliggende terræn skal være tilnærmelsesvist fladt, af hensyn til færdsel med kundevogne mv. vil terrænændringer primært ske tæt på skel mod de tilstødende ejendomme. Det ventes at den nye butik skal opføres i kote 36,85.
Planområdet ligger inden for det udpegede kulturmiljø i Dalby. Her gælder det at "Nybyggeri (...) skal indpasses i kulturmiljøets helhedspræg, arkitektur og kulturhistorie." I lokalplanen er der derfor fastsat krav om, at facader skal udføres i traditionelle røde/brune tegl, som den øvrige bebyggelse langs Karisevej, at der etableres hæk og minimum tre opstammede træer i plantebæltet langs Karisevej og at pylon/skilt mod Karisevej ikke må overstige 2x1 m (højde x bredde).
Der er tinglyst en vejbyggelinje på ejendommene langs Karisevej. Inden for denne må der ikke etableres anlæg, der kan hindre en fremtidig udvidelse af vejen for eksempel med cykelsti. Med planens realisering vil der blive etableret støttemure mv. på p-pladsen ca. 1 m fra det eksisterende fortov. Det bliver derfor fremover svært at etablere cykelsti på strækningen forbi den kommende butik. Grundet de eksisterende forhold i området er det dog allerede i dag svært at realisere en cykelsti langs Karisevej.
I Trafikanalyse fra maj 2022 har ViaTrafik anvist, hvordan stiforbindelserne mellem skole/fritidsanlæg, dagligvarebutikker og byens boligområder kan udbygges og forbedres ved at udvide den eksisterende sti mellem Heeringvej og Bavnestræde nord for planområdet, samt ved at anlægge en sti mellem nævnte sti og krydset Karisevej/Lindhardsvej. Lokalplanplan 1100-57 stiller krav om etablering af sidst nævnte sti.

Støjforhold
Boligen på Karisevej 71 kommer til at ligge tæt på den kommende varegård og adgangsvejen til butikken. Der er derfor udarbejdet en støjredegørelse, der dokumentere de forventede fremtidige støjforhold ved de nærmeste naboer. I redegørelsen er det forudsat at der etableres en 2 m høj støjskærm langs skel mod Karisevej 71. Med denne forudsætning konkluderes det, at Miljøstyrelsen vejledende støjgrænser kan overholdes.

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021
Størstedelen (85%) af lokalplanensområde ligger inden for kommuneplanens detailhandelsområde, samt rammeområde D-C1 ”Dalby Bymidte" som blandt andet er udlagt til butiksformål. Den resterende del ligger inden for kommuneplanens rammeområde D-R2 ”Ved Dalby Kirke” og rammeområde D-O3 ”Nordstjernen”.
Kommuneplantillægget justerer afgrænsningen af detailhandelsområdet, og nævnte rammer, så lokalplanområdet i sin helhed ligger inden for den fremtidige afgrænsning af detailhandelsområdet i Dalby og rammeområde D-C1 ”Dalby Bymidte”. Herudover justeres arealrammen for detailhandel i Dalby bymidte, hvorved 500 m² overføres fra arealrammen for udvalgsvarebutikker til arealrammen for dagligvarebutikker.

Aftale om infrastruktur
Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1100-57 indgået en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur mellem bygherre og Faxe Kommune. Udbygningsaftaler kan indgås jf. Planlovens kap. 5a og omhandler i dette tilfælde ændring af krydset Karisevej/Lindshardsvej til et firbenet signalreguleret kryds, med fodgængerovergange i alle fire ben i krydset. Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 8. november 2022 godkendt, at der kan indgås aftale om nævnte forhold.

Miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslaget ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 1100-55, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.
Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen. Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.