Forslag til høring: Planer for etape 2 af et Hotel og servicecenter ved Stop 37

Planforslag, for etape 2 af et Hotel og servicecenter ved Stop 37 – Kongsted Borup, sendes i 4 ugers høring.

På mødet den 7. november 2023 har Plan & Kulturudvalget godkendt, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til lokalplan 1200-42, sendes i offentlig høring. Planforslagene bliver offentliggjort onsdag den 15. november og er i høring frem til onsdag den 13. december 2023. Du kan finde link til planforslagene på denne side.

Dine muligheder

Spørgsmål til planforslagene kan rettes til Mikael S. Nielsen, Center for Plan & Miljø på telefon nr. 56 20 30 19 eller på mail til plan@faxekommune.dk Hvis du ønsker at indgive et høringssvar til planforslagene, skal dine bemærkninger eller ændringsforslag være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 13. december 2023. Høringssvar sendes som mail til plan@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planforslagene torsdag den 30. november 2023 kl. 19.00. Mødet afholdes på Møllevangskolen, Eskilstrupvej 3 i Rønnede – lokale 173 (Indgangen til lokalet er ved Multibanen).

På mødet vil der blive fortalt om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene.

Baggrund

Lokalplan 1200-34 for et hotel og servicecenter ved Stop 37, Kongsted-Borup blev vedtaget i 2012. I 2021 opkøbte Maycon området med henblik på at realisere projektet. Maycon ønsker en anden disponering af området end det, som lokalplanen umiddelbart giver mulighed for. Ændringerne vedrører både arealer inden for og uden for planområdet. Med landzonetilladelse og dispensation af den 13. januar 2023 har Maycon opnået tilladelse til en ændret disponering inden for området af lokalplan 1200-34.
Herudover ønsker Maycon at flytte den sydligste fløj af det planlagte hotel til et areal uden for lokalplan 1200-34 samt at ophæve en vejreservation til en vej mellem Borupvej og Boruphøj, som er udlagt i lokalplan 1200-34. Disse ændringer kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan.

Clever har indgået en købsaftale med Maycon om et areal til en opladningsstation inden for lokalplan 1200-34. Som følge af dispensation og landzonetilladelse fra den 13. januar 2023 er der skabt usikkerhed om Clevers byggemuligheder. Clever ønsker derfor at få udarbejdet en lokalplan, der skaber vished for, at der kan opføres et venterum i forbindelse med ladestationen.

Lokalplan

Formålet med lokalplan 1200-42 er 1) at inddrage arealerne omkring den nu nedrevne gård Borupvej 7 i planerne for hotel og servicecenter, 2) at ophæve en udlagt vejreservation mellem Borupvej og Boruphøj samt 3) at justere disponeringen af området, herunder at flytte den sydligste fløj af det planlagte hotel mod syd til "Borupvej 7".

Principperne for områdets indretning er uændrede sammenholdt med lokalplan 1200-34. Der opføres to fastfood restauranter ved Ny Næstvedvej og hotelfløje langs områdets vestlige og sydlige afgrænsning. Endvidere udlægges arealet mellem de nævnte funktioner til kiosk/dagligvarebutik samt til følgende nye funktioner: el-ladestation og pakkeboks/pakkeshop.

Bygningernes samlede "fodaftryk" øges sammenholdt med lokalplan 1200-34. Til gengæld er det samlede etageareal mindre end det der er tilladt i lokalplan 1200-34. Topkoten på hotellet bliver 62,00, hvilket er 40 cm højere end bebyggelsen i lokalplan 1200-34. Dette skyldes blandt andet at bebyggelsen ligger højere i terrænet. Dette er dog kun relevant for den sydlige fløj og for hotelfløjen i 3 etager.

Da den planlagte anvendelse i området ikke ændres og da aktiviteterne ikke intensiveres, vurderes det, at der heller ikke en forøgelse i den trafikale belastning sammenlignet med hvad der allerede kan lade sig gøre i området i dag.

Kommuneplantillæg

Planområdet ligger inden for afgrænsningen af rammeområde Å-BE9 for Kongsted-Borup Landsby, som er udlagt til boliger og landsbybebyggelse i op til 1½ etage og 8,5 meters højde.

Med kommuneplantillæg nr. 4 udlægges et nyt rammeområde Å-C1 til centerformål, herunder hotel, restauration, minimarked, vaskehal, tankanlæg og el-ladestation. Rammeområdet omfatter arealerne inden for lokalplan 1200-34 og "Borupvej 7". Bebyggelsen må ikke overstige 8,5 meter og 2 etager – dog 12 meter og 3 etager for en enkelt hotelfløj på matr.nr. 3a.

Et mindre areal overføres fra landsbyrammen Å-BE9 til golfbanens rammeområde R-R2. Endelig justeres afgrænsningen af de udpegede kulturmiljøer, så arealerne omkring den nedrevne gård på Borupvej 7 udgår af udpegningen.

Miljøvurdering af planer

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes og selve projektets indvirkning på miljøet. Screeningerne har vist, at planforslagene og projektet ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø. 

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering er offentliggjort sammen med planforslagene.

Miljøvurdering af projekt (VVM)

Før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af bilag 2 skal bygherren sende en skriftlig ansøgning til kommunen. På baggrund af ansøgningen vurderer kommunen om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved krav om miljøvurdering og tilladelse må projektet ikke påbegyndes før bygherren har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport med vurdering af projektets indvirkning på miljøet, og kommunen efterfølgende har givet tilladelse til at påbegynde projektet. 

På baggrund af ansøgningen om etablering af servicecenter ved motorvejsafkørsel 37, har Faxe Kommune truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Screeningsafgørelsen jf. Miljøvurderingslovens § 21 er offentliggjort sammen med planforslaget.

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 1200-42, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 3. januar 2023 med senere ændringer) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen. Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit Mit-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.