Forslag til høring: Planer for en højspændingsstation mellem Køgevej og motorvejen nord for Haslev

Planforslag for en højspændingsstation mellem Køgevej og motorvejen nord for Haslev sendes i 9 ugers offentlig høring.

På møde den 31. januar 2024 har Faxe Byråd godkendt, at forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til lokalplan 700-81 sendes i offentlig høring. Planforslagene bliver offentliggjort onsdag den 7. februar 2024 og er i høring frem til onsdag den 10. april 2024. Du kan finde link til planforslagene på denne side til højre.

Dine muligheder

Spørgsmål til planforslagene kan rettes til Mette Brix Hedegaard, Center for Plan & Miljø på telefon nr. 56 20 30 19 eller på mail til plan@faxekommune.dk

Hvis du ønsker at indgive et høringssvar til planforslagene, skal dine bemærkninger eller ændringsforslag være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 10. april 2024. Høringssvar sendes som mail til plan@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 12. marts 2024 kl. 19.00 på Rådhuset, Frederiksgade 9 i Haslev. På mødet, hvor Energinet også deltager, vil der blive fortalt om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene.

Baggrund

For at kunne transportere den stigende mængde grønne strøm fra nye solceller og vindmøller skal Energinet opføre en ny 132 kV højspændingsstation øst for Haslev, ca. 4,5 km fra den eksisterende station i Haslev by, hvor der i dag ikke er mulighed for yderligere forstærkning eller tilslutning. Cerius etablerer tilsvarende en ny 50 kV højspændingsstation i tilknytning til Energinets 132 kV højspændingsstation for transport af energi til forbrug og fra produktion mellem nationalt transmissionsnet og det lokale distributionsnet.

Højspændingsstationen indgår i en større opgradering af 132 kV el-nettet, hvor nettet opgraderes fra Lolland og nordpå med henblik på forbedrede forbindelser til el-nettet i Storkøbenhavn. Højspændingsstationen skal placeres i tilknytning til højspændingstraceerne (linjeføring af kabler), samt kunne sikre tilslutning af yderligere VE-anlæg, både på transmissions- og distributionsniveau. Derfor bør afstanden fra Cerius´ eksisterende distributionsnet til højspændingsstationen være så kort som mulig, for derved at reducere Cerius´ omkostninger til kabellægning frem til deres del af højspændingsstationen.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 700-81

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 700-81 Højspændingsstation ved Langesnave giver mulighed for at etablere en højspændingsstation.

Området er beliggende i et større sammenhængende landbrugsareal i omdrift og ligger ca. 3,5 km nordvest for Dalby, ca. 4 km nordøst for Haslev og ca. 2 km øst for landsbyen Høsten. Området afgrænses mod øst af Sydmotorvejen, mod syd af Langesnogvej og landbrugsejendommen Langesnave, der driver svineproduktion, mod nord og vest af åbne landbrugsarealer. Længere mod syd er der opført et større solcelleanlæg på ca. 34 ha. Arealet er valgt, da nærområdet i forvejen er påvirket af større infrastrukturanlæg, herunder motorvejen og et tracé af højspændingsmaster- og ledninger samt en stor landbrugsejendom til svineproduktion. Arealet er relativt fladt og vil med landskabeligt tilpasset beplantning kunne afskærme og indpasse højspændingsstationen visuelt i forhold til det omkringliggende landskab.

Selve højspændingsstationen har en udstrækning på ca. 200x200 meter og består af en række eltekniske komponenter, herunder blandt andet en transformer og reaktorer. De højeste komponenter på stationen vil være 26 lynfangsmaster, der er op til 25 meter i højden. Lynfangsmaster er spinkle gittermaster, som beskytter stationsanlægget mod lynnedslag. De resterende elkomponenter vil kunne være op til 12,5 meter i højden. Der gives desuden mulighed for at kunne opføre to teknik- og mandskabsbygninger på op til 300 m2 og i 6 meters højde.

Stationen omkranses af hegn og beplantes med 3-rækker skærmende beplantning på ydersiden af stationshegnet. Beplantningen skal bestå af en blanding af hjemmehørende og egnstypiske træer, og skal, når det er færdigudvokset, kunne slutte tæt i min. 9 meters højde. Det resterende areal øst for stationen skal henligge som græs med mulighed for landbrug. Lokalplanen giver endvidere mulighed for at terrænregulere området med +/- 1,5 m for at sikre, at højspændingsstationen ikke oversvømmes ved ekstremregnshændelser.

I forbindelse med udarbejdelsen af planerne er der udarbejdet en visualiseringsrapport, en landskabelig redegørelse samt miljømåling af ekstern støj. Dokumenterne finder du som bilag nederst på denne side.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslaget ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra 7. februar 2024 og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 77-81, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen. Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.