Høring af forslag til Vandforsyningsplan for Faxe Kommune

Forslag til Vandforsyningsplan for Faxe Kommune sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden fra torsdag den 18. januar 2024 til og med torsdag den 14.marts.

 

Teknik & Miljøudvalget har den 16. januar 2024 vedtaget forslag til Vandforsyningsplan til offentlig høring. Forslag til Vandforsyningsplanen offentliggøres torsdag den 18. januar 2024 og er i høring frem til og med torsdag den 14.marts.

Forslag til Vandforsyningsplanen kan ses i hele perioden på Faxe Kommunes hjemmeside.

Høringssvar

Hvis du ønsker at indgive et høringssvar til forslag til Vandforsyningsplan, skal dine bemærkninger eller ændringsforslag være modtaget af Faxe Kommune senest torsdag den 14.marts kl. 17.

Høringssvar sendes som mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når du indsender et høringssvar, giver du samtidig samtykke til, at dit navn og adresse bliver vist i hvidbogen, som offentliggøres inden en plan vedtages endeligt. Hvis du har hemmelig adresse, skal du oplyse dette, men stadig skrive dine kontaktoplysninger. Du vil herefter fremstå uden navn og adresse i hvidbogen, men Faxe Kommune vil være bekendt med din identitet.

Spørgsmål til forslag til Vandforsyningsplan kan rettes til Inken Mueller-Töwe, Center for Plan & Miljø på telefonnummer 5620 3017 eller på mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk.

Forslag til Vandforsyningsplanes indhold

Vandforsyningsplanen skal sikre, at vandværkerne fungerer tilfredsstillende både teknisk og hygiejnisk, at ledningsnettet udbygges og at borgere og virksomheder i Faxe Kommune altid har adgang til rent drikkevand.

Den nye vandforsyningsplan skal erstatte Vandforsyningsplanerne for Haslev Kommune 2000, Faxe Kommune 2005, Rønnede Kommune 2005 og tillæg til vandforsyningsplanen fra 2015. Den nye vandforsyningsplan tager udgangspunkt i den eksisterende vandforsyningsstruktur i Faxe Kommune og er udarbejdet inden for rammerne af gældende lovgivning. 

Den nye vandforsyningsplan indeholder målsætninger om god drikkevandskvalitet, ren og tilstrækkelige grundvandsressource og sikker forsyning. Fokusområder er drikkevandskvalitet, vandressourcer, forsyningsstruktur, forsyningssikkerhed og samarbejde om vandforsyning. Der er lavet en prognose for vandbehovet og opstillet administrative retningslinjer. Vandforsyningsplanens målsætninger og de administrative retningslinjer vil danne baggrund for kommunens administration af drikke- og grundvandsområdet.

Derudover indeholder planen en beskrivelse af kvaliteten af drikkevand og grundvand, en beskrivelse af de geologiske forhold og grundvandsressourcen i Faxe Kommune, som er baseret på grundvandskortlægningen fra Miljøstyrelsen. Planen indeholder også en teknisk beskrivelse af hvert enkelt vandværk samt en individuel handlingsplan for at forbedre forsyningssikkerheden.  

Miljøvurdering

Faxe Kommune har vurderet at vandforsyningsplanen ikke er omfattet af miljøvurderingsloven, hvorved der ikke er pligt til miljøvurdering af planen. Det begrundes med, at den ikke forudsætter en zonering eller geografisk forankring, samt at planen ikke definerer regler og

kontrolprocedurer, som udgør en helhed af kriterier og fremgangsmåder for tilladelse og iværksættelse af et eller flere projekter. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af forslag til Vandforsyningsplanen.

Klagevejledning

Teknik & Miljøudvalgets vedtagelse af forslag til Vandforsyningsplanen til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Byrådets endelige vedtagelses og efterfølgende offentliggørelse kan heller ikke påklages jf. Vandforsyningslovens § 76.