Høring af nyt regulativ for husholdningsaffald

Den 1. januar 2021 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen medfører, at man i hele Danmark skal sortere mere ensartet og i de samme ti typer affald. Derfor skal der indføres nye affaldsordninger i hele landet - også i Faxe Kommune. De ti typer affald der skal indsamles er: Madaffald, restaffald, metal, plast, glas, pap, papir, farligt affald, tekstiler og mad- og drikkekartoner.

For at leve op til de nye regler har vi i Faxe Kommune allerede indført en ordning for farligt affald samt en storskraldsordning som også indsamler tekstilaffald. For at komme helt i mål, er det nødvendigt at øge antallet af beholdere fra to til tre, og derudover skal vi ændre måden vi sorterer affaldet.

Den nye affaldsordning består af følgende:

  • En 240 l beholder med to kamre til restaffald og madaffald, som tømmes hver anden uge (eksisterende ordning).

  • En 240 l beholder med to kamre til henholdsvis hård/blød plast/drikkekartoner og papir/småt pap, som tømmes hver anden uge.

  • En 240 l beholder med to kamre til glas og metal, som tømmes hver 8. uge.

  • Storskraldsordning der også indsamler også tekstilaffald.

  • Ordning for farligt affald.

Andre ændringer

Det har i praksis været muligt at blive fritaget for sortering på baggrund af demens, dårligt syn eller lignende. Dette er nu skrevet ind i regulativet.

Der har i regulativet været mulighed for at blive fritaget for benyttelsespligten, hvis ejendomme har været ubenyttet i minimum en måned. Undtagelsen for benyttelsespligten er i forslaget til det nye regulativ ændret til følgende:

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra benyttelsespligten. Ved særlige tilfælde forstås:

• hvis ejendommen er registreret uden boligenhed i BBR, og der ikke frembringes affald på ejendommen

• hvis ejendommen er ubeboelig f.eks. grundet nedrivning

• hvis ejendommen er nedbrændt

• hvis ejendommen har stået tom i minimum 6 måneder, og det kan dokumenteres via folkeregistret, at der ikke har været tilmeldt personer på adressen.

Høring af regulativet

Før vi kan indføre nye affaldsordninger, skal vi ændre regulativet for husholdningsaffald. Regulativet sætter nemlig rammerne og reglerne for ordningerne, og skal sikre, at Faxe Kommune er klar til at sortere affald, efter den nye lovgivning.

Når vi ændrer i regulativet, skal vi sende det i høring. Som borger i kommunen har du mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til den nye affaldsordning.

Regulativet for husholdningsaffald er i høring fra 9.06.2022 til og med den 11.07.2022. Du kan komme med kommentarer til regulativet ved at sende dem pr. mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Kommentarerne skal være modtaget hos Faxe Kommune senest den 11.07.2022. Herefter behandler vi de indkomne høringssvar, og behandler det politisk.