Høring af Planstrategi 2023

Forslag til Planstrategi 2023 sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden fra fredag den 13. oktober til og med søndag den 10. december 2023.

Byrådet har den 12. oktober vedtaget forslag til Planstrategi 2023 til offentlig høring. Planforslaget offentliggøres fredag den 13. oktober 2023 og er i høring frem til og med søndag den 10. december 2023. Planforslaget kan i hele perioden ses på bibliotekerne i borgerservicecentre og på Faxe Kommunes hjemmeside. Du kan finde link til forslag til Planstrategi 2023 her på siden.

 

Dine muligheder

Alle kan komme med kommentarer i høringsperioden. Det kan for eksempel være konkrete forslag til udlæg af nye arealer, som ønskes indarbejdet i den kommende Kommuneplan, eller bud på hvor der skal ske byudvikling fremadrettet.

Hvis du ønsker at indgive et høringssvar til forslaget til Planstrategi 2023, skal dine bemærkninger eller ændringsforslag være modtaget af Faxe Kommune senest søndag den 10. december 2023. Høringssvar sendes som mail til plan@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når du indsender et høringssvar, giver du samtidig samtykke til at din adresse bliver vist i hvidbogen, som offentliggøres inden en plan vedtages endeligt. Hvis du har hemmelig adresse, skal du oplyse dette, men stadig skrive dine kontaktoplysninger.

Spørgsmål til forslag til Planstrategi 2023 kan rettes til Sonja B Larsen, Center for Plan & Miljø på telefonnummer 5620 3019 eller på mail til plan@faxekommune.dk

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om Planstrategi 2023 torsdag den 16. november kl. 19.00-21.00 på Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev.

 

Planstrategiens indhold

Forslag til Planstrategi 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i "Vision 2030" og Byrådets fokuspunkter: befolkningstilvækst, klima, erhverv og turisme, uddannelsesniveau, sundhedsprofil, samt arbejdskraftudfordringen. Byrådet har holdt temamøde om Planstrategi 2023 den 23. marts 2023, med drøftelser om hvilke temaer (under fokuspunkterne), der skal være særlig opmærksomhed på i den kommende periode. Byrådets drøftelse af temaer og pointer fra temamødet er indarbejdet i forslaget til Planstrategi 2023.

Planstrategi 2023 beskriver, hvordan den fysiske udvikling kan understøtte fokuspunkterne, men udlægger ikke konkrete arealer til særlige formål. Egentlige udlæg af arealer, til for eksempel boligområder eller erhvervsområder, vil først ske i forbindelse med udarbejdelse af den kommende kommuneplan.

Det er et krav, at planstrategien skal indeholde oplysninger om:

  • Byrådets vurdering af og strategi for den kommende udvikling
  • Hvilken planlægning der er gennemført i perioden efter den seneste revision af kommuneplanen
  • Beslutning om i hvilket omfang kommuneplanens skal revideres, enten som en fuld revision af hele kommuneplanen, eller som revision af dele af kommuneplanens indhold
  • Beslutning om hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en 4-års periode

Ved den seneste ændring af Planloven, er klima blevet en del af Planlovens formålsbestemmelser på lige fod med natur, miljø, vækst og udvikling. Det betyder blandt andet, at planlægningen skal tage højde for at sikre mindre udledning af drivhusgasser og øge modstandsdygtigheden i forhold til klimaforandringer. Den kommende kommuneplan skal derfor revideres i forhold til den nye Planlov.

Den kommende kommuneplan skal opdateres generelt i forhold til ny lovgivning og justering af udpegning af arealer, for eksempel i forbindelse med ny viden omkring naturarealer, ændrede udpegninger af klimatilpasningsarealer eller lignende. Der lægges ikke op til en gennemgribende ændring af kommuneplanen, men en generel gennemgang af alle temaer for mindre justeringer og tilretninger.

Planstrategi 2023 beskriver hvilke temaer, som skal tilrettes og hvilke temaer der er behov for at udlægge nye arealer til, for eksempel til boliger eller erhverv. Der lægges kun op til mindre ændringer i kommuneplanen, men da der er behov for at tilrette generelt, indstilles der til fuld revision af kommuneplanen.

 

Miljøvurdering

Forslag til Planstrategi 2023 vurderes ikke at kræve en miljøvurdering. Planstrategien beskriver overordnet hvilke byer og hvilke områder i kommunen, som forventes udviklet i den kommende planperiode, men udpeger ikke specifikke arealer eller afgræsningen af dem, og heller ikke specifikke retningslinjer for fremtidig planlægning. Dette vil først ske i forbindelse med kommuneplanen og efterfølgende lokalplaner, samt ved konkrete projekter, som vil blive miljøvurderet efter gældende lovgivning. En mere uddybende begrundelse fremgår af planforslaget.

 

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af Planstrategi 2023, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 4 af 3. januar 2023) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen. Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit Mit-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.