Høring af vandløbsregulering - omlægning af dræn ved Drosselvej/Engholm Vænge

Høring af vandløbsregulering - omlægning af dræn ved Drosselvej/Engholm Vænge

I forbindelse med en byggemodning har Faxe Kommune modtaget en ansøgning om at omlægge dræn på en mark nordøst for Drosselvej i Karise.

Byggemodningen af Engholm Vænge 1-16 i Karise ligger på et markareal, hvor markens drænsystem ligger under arealet der byggemodnes. Derfor ansøges der nu om at omlægge dræn på marken, så disse fremover går uden om arealet til boliger. 

Eksisterende drænkort og tegning over drænenes omlægning findes nedenfor. Drænene omlægges ved et nyt dræn anlægges langs den nordlige grænse af byggemodningen. Dette dræn opsamler vand fra de forskellige sidedræn, som i dag løber under arealet. Den nye drænledning løber mod øst langs den nordlige grænse, hvorefter den knækker mod syd langs byggemodningens østlige grænse. Herefter drejer drænet kort mod vest, hvor det kobles på eksisterende dræn, og vandet videreføres i uændrede dræn syd for byggemodningen. Der vil fortsat ligge funktionelle drænledninger i byggemodningen på de arealer, der er udlagt til grønne områder. 

Ansøger har oplyst, at der ikke er koblet opstrøms dræn på systemet ud over de dræn, som ligger på ansøgers egen mark. Drænkort på Faxe Kommune GIS kort viser dog en drænledning fra Prins Buris Vej Vest for byggemodningen, som løber under togbanen, og herefter til drænsystemet på marken. 

 

Høring

Efter en screening af projektet finder Faxe Kommune, at projektet kan fremmes. Projektet sendes derfor i fire ugers offentlig høring efter Bekendtgørelse for Vandløbsregulering- og restaurering mv.

Høringssvar kan sendes til Faxe Kommune på e-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til adressen Frederiksgade 9, 4690 Haslev. 

Høringssvar skal sendes senest den 6. oktober 2021.