Høring af vandløbsregulering - omlægning af dræn ved Engen 11, 13, 15 og 17

Høring af vandløbsregulering - omlægning af dræn ved Engen 11, 13, 15 og 17

I forbindelse med anlæg af nye boliger har Faxe Kommune modtaget en ansøgning om at omlægge et dræn som løber igennem grundene ved Engen 11, 13, 15 og 17.

Grundejerne af Engen 11, 13, 15 og 17 er i forbindelse med anlægget af deres nye boliger blevet opmærksomme på, at der løber et drænrør tværs igennem grundene. Derfor ansøges der nu om at omlægge drænet fra boliggrundene og ud på det grønne fællesareal vest for. Eksisterende drænkort og tegning over drænets omlægning findes nedenfor. 

Drænet afleder på nuværende tidspunkt vand fra Bråbyvej 57 gennem de ovenstående ejendomme og ned til den § 3 beskyttede sø syd for Ny Ulsevej. Faxe Kommune har ikke kendskab til, at der er koblet andre drænledninger eller sidedræn på strækningen. Ved omlægning af drænet, ledes vandet stadig af den samme strækning, men drønrørets placering rykkes mod vest således, at drænet nu udelukkende ligger på grundejerforenings grønne fællesområde. 

Høring

Efter en screening af projektet finder Faxe Kommune, at projektet kan fremmes. Projektet sendes derfor i fire ugers offentlig høring efter Bekendtgørelse for Vandløbsregulering- og restaurering mv.

Høringssvar kan sendes til Faxe Kommune på e-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til adressen Frederiksgade 9, 4690 Haslev. 

Høringssvar skal sendes senest den 22. juni 2022.