Idéer ønskes før planlægning af en solcellepark på mark ved Andel (SEAS-NVE) i Haslev. Opdateret med dato for dialogmøde.

Faxe Kommune ønsker idéer og forslag forud for igangsættelse af kommuneplanlægning og lokalplanlægning for en solcellepark på mark nord for Andel (SEAS-NVE) i Haslev.

Igangsættelsen sker blandt andet med udgangspunkt i byrådets ønske om, at reducere kommunes udledning af klimagasser.

Indholdet i den nye planlægning
Projektområdet ligger umiddelbart nord for Andel (SEAS-NVE) i Haslev. Mod nord afgrænses området af Orned bæk, mod øst af Haslev Fjernvarmeværk, mod syd af Andels (SEAS-NVE) bygninger, og mod vest er grænsen dels beboelse og dels bevoksning af høje træer. Området anvendes i dag til landbrugsformål.

Projektområdet er delvist omfattet af Faxe Kommuneplan og ligger både i by- og landzone.

Projektet omfatter et solcelleanlæg på ca. 5 ha med en installeret effekt på ca. 6,5 MWp. Det forventes at anlægget kan producere ca. 6 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 1.300 husstande.

Solcelleanlægget består af solcellemoduler og teknisk udstyr herunder flere mindre transformere, som er placeret i området mod syd nærmest Andels bygning på Energivej. Solcellepanelerne opstilles i lige, parallelle rækker og placeres på stativer med en højde på maks. 3 m over terræn. Panelerne antirefleksbehandles og orienteres mod øst/vest. Arealer mellem og under solcellepaneler vil fremstå som græsklædte arealer, som vedligeholdes ved slåning.

Vejadgang til projektområdet vil være via nuværende adgang fra Energivej.

Idéer og forslag
I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Faxe Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den forestående planlægning.

Dialogmøde
Andel (SEAS-NVE) og Faxe Kommune inviterer til dialogmøde om projektet torsdag den 19. november 2020 kl 19:00 på Rådhuset, Frederiksgade 9 i Haslev – i kantinen. På mødet kan du høre mere om projektet ligesom du har mulighed for at stille spørgsmål til projektet og den videre planproces.

Tilmelding og Covid-19 hensyn: Der er et begrænset antal pladser, vi skal derfor have din tilmelding til dialogmødet. Vi henstiller til, at der kun deltager en person fra samme husstand.
Du kan tilmelde dig enten ved at skrive til plan2@faxekommune.dk eller ved at ringe til planafdelingen på tlf. 5620 3019 senest onsdag den 18. november 2020.

Forholdsregler på mødet: Alle skal – som udgangspunkt - blive på deres pladser hele aftenen. Derfor vil der være vand/sodavand ved indgangen. I bedes alle tage det i skal bruge med ned til jeres plads når I ankommer.
Her vil også være mulighed for at få udleveret mundbind hvis man ikke selv har et med, ligesom der vil være masser af håndsprit. HUSK: DER ER KRAV OM MUNDBIND FRA I KOMMER IND OG TIL I SIDDER PÅ JERES PLADS. 

Vi opfordre alle til at holde afstand så vi kan passe godt på hinanden. På forhånd tak for forståelsen og tålmodigheden.

Det videre forløb
Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 25. november 2020.

Send gerne en e-mail til plan2@faxekommune.dk. Du kan også sende et brev til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring i otte uger. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen inden Byrådets endelige vedtagelse. Først efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan, kan anlægget opføres.

Spørgsmål kan rettes til planafdelingen i Faxe Kommune på tlf.: 5620 3019.