Idéer ønskes før planlægning for nyt multihus ved Karise Efterskole

Faxe Kommune ønsker idéer og forslag forud for igangsættelse af kommuneplanlægning og lokalplanlægning for et multihus ved Karise Efterskole i Karise.

Karise Efterskole ønsker at få mulighed for at etablere et multihus i haven mellem Karise Efterskole, Rønne Allé 7 og det tidligere apotek på Bredgade 26. Ideen til projektet er stadig under udvikling og de tanker som Karise Efterskole gør sig er, at multihuset skal kunne indeholde flere funktioner. Der ønskes blandt andet en teatersal, som også kan bruges til badminton og volley, samt fitnessrum og orangeri. Samtidig er der overvejelser om, hvordan multihuset også kan være et tilskud til lokalområdet og på den måde få en større anvendelse ved at kunne bruges af flere. For at bygningen ikke virker for høj i forhold til de omkringliggende huse, tænkes det at grave den ned i terræn og lave et fladt tag på bygningen. Se illustration her på siden.

Indholdet i den nye planlægning

Matriklen hvor Karise Efterskole ligger er omfattet af kommuneplanens rammeområde K-C1 til centerformål og af lokalplan nr. 200-15, mens matriklen hvor det tidligere apotek ligger er omfattet af kommuneplanens rammeområde K-B1 til boligformål og lokalplan nr. 200-13. Der er således stor forskel på de planlægningsmæssige rammer for det samlede areal, som er ejet af Karise Efterskole.

Formålet med at igangsætte en planlægning for dette areal, er at ændre kommuneplanens rammer, så begge områder kan anvendes til centerformål. Det betyder at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen for ejendommen Bredgade 26 fra boligformål til centerformål, hvilket giver Karise Efterskole mulighed for at anvende arealet til andre formål end boliger.

Formålet med at udarbejde en ny lokalplan for både ejendommen Bredgade 26 (det tidligere apotek) og Rønne Allé 7 (Karise Efterskole), er at kunne regulere omfang og placering af bygninger, deres størrelse og materialevalg, så det sikres at multihuset bliver tilpasset til omgivelserne og Karise bymidte fortsat bevarer sin karakter. Den nye lokalplan vil aflyse de gældende lokalplaner for området.

Se kort med afgrænsning af kommuneplantillæg for ændring af rammeområde og lokalplanområde her på siden.

Idéer og forslag

Før planarbejdet sættes i gang, vil Faxe Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger og forslag til det kommende planarbejde.

Det videre forløb

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 13. januar 2021.

Send gerne en e-mail til plan2@faxekommune.dk. Du kan også sende et brev til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen inden Byrådets endelige vedtagelse. Først efter den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 43 og Lokalplan nr. 200-29, kan der etableres ny bebyggelse på området.