Idéer ønskes før planlægning for solvarmeanlæg nord for Schjølersvej i Faxe

Faxe Kommune ønsker idéer og forslag forud for igangsættelse af kommuneplanlægning og lokalplanlægning for et solvarmeanlæg i tilknytning til Faxe Fjernvarme.

Igangættelsen sker landt andet med udgangspunkt i byrådets ønske om, at reducere kommunens udledning af klimagasser.

Indholdet i den nye planlægning
Området er i dag delvist omfattet af gældende lokalplan 100-49 for Faxe Fjernvarme og kommuneplanramme F-O3 til offentlige formål. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen fra offentlige formål til teknisk anlæg og en lokalplan der både omfatter det eksisterende fjernvarmeanlæg og det nye område med solvarmeanlæg. Området er beliggende i by- og landzone.

Faxe Fjernvarme a.m.b.a. har ansøgt om etablering af et ca. 15.000 m² stort solvarmeanlæg med tilhørende akkumuleringstank og teknikbygning, i tilknytning til det eksisterende varmeværk ved Schjølervej.

Faxe Fjernvarme forventer at kunne producere ca. 23 % af samlede den varmeproduktion ved solenergi. Faxe Fjernvarme har et ønske om at kunne levere bæredygtig, miljørigtig og stabil fjernvarme til alle sine forbrugere og at kunne bidrage til den grønne omstilling på både nationalt og lokalt niveau.

Solvarmeanlægget vil kunne producere store dele af sommervarmebehovet i hele Faxe bys fjernvarmenet, så der ikke vil være behov for at opstarte produktion på hverken flis eller gas i perioden.

Solvarmeanlægget bliver etableret med plane stationære solfangere opstillet på stålstativer mod syd med en hældning på ca. 38o, og monteret med anti-refleksivt glas. Der vil blive etableret beplantningsbælter både nord og syd for solvarmeanlægget.

Den nye akkumuleringstank vil blive placeret ved siden af, og have samme højde som eksisterende tank, der således ikke vil blive mere synlig end den eksisterende tank.

Idéer og forslag
I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Faxe Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger, idéer og forslag til den forestående planlægning.

Dialogmøde
Faxe Fjernvarmeselskab og Faxe Kommune inviterer til dialogmøde om projektet mandag den 7. december 2020 kl 19:00 i Rolloskolens store sal, Gl. Strandvej 12 i Faxe. På mødet kan du høre mere om projektet ligesom du har mulighed for at stille spørgsmål til projektet og den videre planproces.

Tilmelding og Covid-19 hensyn: Der er et begrænset antal pladser, vi skal derfor have din tilmelding til dialogmødet. Vi henstiller til, at der kun deltager en person fra samme husstand.
Du kan tilmelde dig enten ved at skrive til plan2@faxekommune.dk eller ved at ringe til planafdelingen på tlf. 5620 3019 senest søndag den 6. december 2020.

Forholdsregler på mødet: Alle skal – som udgangspunkt - blive på deres pladser hele aftenen. Derfor vil der være vand/sodavand ved indgangen. I bedes alle tage det i skal bruge med ned til jeres plads når I ankommer.
Her vil også være mulighed for at få udleveret mundbind hvis man ikke selv har et med, ligesom der vil være masser af håndsprit. HUSK: DER ER KRAV OM MUNDBIND FRA I KOMMER IND OG TIL I SIDDER PÅ JERES PLADS. 

Vi opfordre alle til at holde afstand så vi kan passe godt på hinanden. På forhånd tak for forståelsen og tålmodigheden.

Det videre forløb
Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 16. december 2020.

Send gerne en e-mail til plan2@faxekommune.dk. Du kan også sende et brev til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring i otte uger. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen inden Byrådets endelige vedtagelse. Først efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan, kan solvarmeanlægget opføres.

Spørgsmål kan rettes til planafdelingen i Faxe Kommune på tlf.: 5620 3019.