Idéer ønskes før planlægning for udvidelse af bofællesskab og institution i Vindbyholt.

Faxe Kommune ønsker idéer og forslag forud for igangsættelse af kommuneplanlægning og lokalplanlægning for en udvidelse af et eksisterende bofællesskab og institution i Vindbyholt.

Igangsættelsen sker på baggrund af byrådets ønske om at understøtte institutionens udviklingsmuligheder.

Området er i dag delvist omfattet af landsbyafgrænsningen omkring Vindbyholt, kommuneplanramme Å-BE21 og gældende lokalplan 400-22.

Indholdet i den nye planlægning
Det er ønsket at nedlægges en række utidssvarende boliger og omdanne bygningerne til fællesfaciliteter. De nedlagte boliger erstattes af nye boliger i nye bygninger. Byggemulighederne i den gældende lokalplan er fuldt udnyttet. Derfor kræver realisering af projektet, at der udarbejdes en ny lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg, som udvider landsbyafgrænsningen omkring Vindbyholt. Det er intentionen at fortsætte den byggestil de eksisterende beboelsesbygninger har.

Planområdet omfatter et areal på ca. 4,8 ha og er beliggende på Vindbyholtvej 4-6 og Præstøvej 131. Planområdet omfatter matr. nr. 1ac, 3b, 15a, 19 og del af 1c alle Vindbyhold By, Roholte. Størstedelen af planområdet er omfattet af gældende planlægning.

Forslag til kommuneplantillæg skal udlægge området til blandet bolig og erhverv samt udvide landsbyafgrænsningen omkring Vindbyholt.

Lokalplanforslaget kommer til at videreføre anvendelsen fra gældende lokalplan 400-22 og give mulighed for etablering af yderligere bebyggelse til boliger. Planområdet er vist på kort på næste side.

Idéer og forslag
I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Faxe Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den forestående planlægning.

Det videre forløb
Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Faxe Kommune senest mandag den 16. november 2020.

Send gerne en e-mail til plan2@faxekommune.dk. Du kan også sende et brev til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring i otte uger. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen inden Byrådets endelige vedtagelse. Først efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan, kan der opføres ny bebyggelse på området.

Spørgsmål kan rettes til planafdelingen i Faxe Kommune på tlf.: 5620 3019.