Kommuneplantillæg og lokalplan for Camp Adventure ved Vester Egede endeligt vedtaget

Faxe Byråd har den 20. juni 2019 vedtaget planerne for Camp Adventure ved Vester Egede. Planerne er offentliggjort tirsdag den 6. august 2019.

 

Faxe Byråd har den 20. juni 2019 endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 1200-39 for Camp Adventure ved Vester Egede. Planerne åbner mulighed for at opføre et nyt besøgscenter ved områdets eksisterende hovedbygninger og et mobilt toilet ved Skovtårnet.

Planener har været i 4. ugers høring fra den 1. april til den 29. april 2019. Kommunen modtog ialt 6 høringssvar i forbindelse med høringen. Ved den endelige vedtagelse af planerne vedtog Faxe Byråd, at der i byggefeltet ved Skovtårnet alene kan opføres et mobilt toilet.

Du kan læse mere om byrådets behandling af planerne og høringssvarene i referat af byrådsmødet den 20. juni 2019 under punkt 114.

Du kan ligeledes finde links til de endeligt vedtagne udgaver af kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 1200-39 her på siden.

 

Retsvirkninger

Lokalplanen 1200-39 gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det. Den tidligere lokalplan 1200-37 er i samme forbindelse aflyst.

 

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.kpo.naevneneshus.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.