Kystbeskyttelse Kaj Ørums Vej

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om kystbeskyttelse af ejendommene Kaj Ørums Vej 1, 3, 7, 9, 11 og 13, 4654 Faxe Ladeplads.

Der ansøges om blandt andet at etablere skråningsbeskyttelse i form af stenkastning på ejendommene.

Faxe Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020 om kystbeskyttelse m.v.

Ansøger har fremsendt VVM-anmeldelse/ansøgning i henhold til miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Faxe Kommune skal afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet, jf. lovens § 21.

Faxe Kommune skal endvidere vurdere, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, herunder tidligere gennemførte projekter, væsentligt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse arter, som er udpeget i medfør af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) - jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 654 af 19. maj 2020 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.   

Desuden skal Faxe Kommune vurdere, om en tilladelse til kystbeskyttelse skal inkludere nødvendige tilladelser efter naturbeskyttelsesloven, bl.a. lovens § 3 om beskyttede naturtyper og § 15 om strandbeskyttelse - jf. kystbeskyttelseslovens § 3 a.   

Eventuelle bemærkninger bedes tilsendt senest den 1. februar 2024 - via mail til kommunen@faxekommune.dk eller brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. 
 
I relation til persondataforordningen skal du være opmærksom på, at dit høringssvar bliver videresendt til ansøger til orientering og kommentering samt anført i afgørelsen, der offentliggøres på kommunens hjemmeside.