Offentlig høring af minivådområde sydøst for Terslev

Offentlig høring af minivådområde sydøst for Terslev

Minivådområder er et kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal minivådområder frem mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof med i alt ca. 2.400 tons.

 

Ejer ønsker at anlægge et minivådområde på sin ejendom, som skal medvirke til at nedbringe næringsstofudledningen fra markernes drænvand til vandmiljøet. Minivådområdet bliver 3.900 m2 og består af dybe og lave bassiner, som drænvandet løber igennem. Minivådområdet etableres uden brug af pumpe. Efter drænvandets passage gennem minivådområdet ledes vandet ud over en iltningstrappe og tilbage til hoveddrænet, som har udløb til den øvre del af Orned Bæk og videre til Suså systemet.

 

Faxe Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til projektet, og det sendes derfor i fire ugers offentlig høring efter vandløbslovens bestemmelser. 

Høringssvar skal sendes til Center for Plan & Miljøs afdeling Natur & Miljø senest den 17. februar 2022. Se kontakt informationer til afdelingen her på siden.