Offentlig høring af minivådområde ved Leestrup

Offentlig høring af minivådområde ved Leestrup

Faxe Kommune agter at meddele vandløbstilladelse til et minivådområde ved Leestrup på matrikel 8h Leestrup By, Kongsted samt at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Ejer ønsker at anlægge et minivådområde, der skal medvirke til at nedbringe næringsstofudledningen fra markernes drænvand til vandmiljøet. Minivådområdet bliver 6.200 m2 og består af dybe og lave bassiner, som drænvandet løber igennem. Drænvandet tilføres minivådområdet med frit indløb. Efter drænvandets passage gennem minivådområdet ledes vandet frit ud over en iltningstrappe og ud i en bæk, som har udløb til Orup Bæk og siden Præstø Fjord.
Kort over  placering fremgår af vedhæftede ansøgningsmateriale.

Minivådområder er et nyt kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjer-nelse af nitrat og fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal minivådområder frem mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof med i alt ca. 2.400 tons. Dette vil kræve en etable-ring af omkring 1.000-2.0000 minivådområder over hele landet. Minivådområder forventes at bidrage med ca. 900 tons kvælstof/år på landsplan svarende til knap en tredjedel.

 

Offentlig høring

Skriftelige høringssvar sendes til Center for Plan & Miljø på e-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk eller via post til Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Vi skal have modtaget jeres høringssvar senest den 28. okotber 2020. 

 

Spørgsmål til projektet kan ligeledes rettes til Center for Plan & Miljø.