Offentlig høring af Spildevandsplantillæg nr. 10: Skovholmslund etape III - Haslev.

Dette tillæg omhandler kloakering af området indenfor lokalplan 500-91, ”Boliger ved Skovholmslund etape III”. Regnvandet tilbageholdes og neddrosles lokalt jf. spildevandsplanen og spildevandet føres til Haslev renseanlæg via Faxe Spildevand A/S’s spildevandsledning.

Faxe Kommune har udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplan 2016-2021, som hermed sendes i høring

Høring

Forslaget er fremlagt for Teknik & Miljøudvalget i Faxe Kommune d. 6. april 2021. Forslag til tillægget sendes i otte ugers offentlig høring frem til den 8. juni 2021.

Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

 

Miljøscreening

Miljøscreening af forslaget belyser de miljømæssige konsekvenser ved projektet. Faxe Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at Spildevandsplantillæg nr. 10, Skovholmslund etape III ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. 

 

Afgørelsen vedr. miljøscreeningen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på Nævnenes Hus. Klagefristen er 11. maj 2021.