Offentlig høring af Spildevandsplantillæg nr. 3: Moltkesvej og Koldinghus Allé

Dette tillæg omhandler kloakering af ejendomme ved Moltkesvej og Koldinghus Allé. Regnvand afledes som hidtil og spildevandet føres til Haslev renseanlæg via Faxe Spildevand A/S’s spildevandsledning. Faxe Kommune har udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplan 2022-2026, som hermed sendes i høring.

Høring

Forslaget er fremlagt for Teknik & Miljøudvalget i Faxe Kommune d. 16. januar 2023. Forslag til tillægget sendes i otte ugers offentlig høring frem til den 13. marts 2023.

Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.