Offentlig høring af Spildevandsplantillæg nr. 8; Karise Haveaffaldsplads

Formålet med forslaget til tillægget er at etablere en spildevandsledning som kan bortlede spildevandet fra Karise Haveaffaldsplads og lede det til Karise Renseanlæg.

Dette tillæg omhandler kloakering af overfladevandet fra Karise Haveaffaldsplads. Overfladevand fra haveaffaldspladsen betragtes som processpildevand, da det kan indeholde pesticidrester og andre miljøfremmede stoffer jf. orienteringsbrev fra Miljøstyrelsen af 1. oktober 2019. Det er derfor ikke muligt at nedsive vandet i området, da der er risiko for forurening af grundvandet.

Processpildevandet fra haveaffaldspladsen, der kan indeholde pesticidrester, vil fremover blive ledt i Faxe Spildevand A/S’s spildevandsledning og transporteret til Karise Renseanlæg.

Faxe Kommune har udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplan 2016-2021, som hermed sendes i høring.

 

Høring

Forslaget er fremlagt for Teknik & Miljøudvalget i Faxe Kommune d. 26. august 2020. Forslag til tillægget sendes i otte ugers offentlig høring frem til den 5. november 2020.

Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

 

Miljøscreening

Miljøscreening af forslaget belyser de miljømæssige konsekvenser ved projektet. Faxe Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at spildevandsplantillæg nr. 8; Karise Haveaffaldsplads ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Du finder skemaet for miljøscreeningen her på siden. 

Afgørelsen vedr. miljøscreeningen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på Nævnenes Hus. Klagefristen er 8. oktober 2020.