Offentlig høring af Spildevandsplantillæg nr. 9; Drosselvej, 4653 Karise.

Dette tillæg omhandler kloakering af området indenfor lokalplan 200-28, ”Boligområde ved Drosselvej i Karise”.

Regnvandet tilbageholdes og neddrosles lokalt til 1 l/s/ha og spildevandet føres til Karise renseanlæg via Faxe Spildevand A/S’s spildevandsledning.

Faxe Kommune har udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplan 2016-2021, som hermed sendes i høring.

 

Høring

Forslaget er fremlagt for Teknik & Miljøudvalget i Faxe Kommune d. 11.marts 2021. Forslag til tillægget sendes i otte ugers offentlig høring frem til den 17. maj 2021.

Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

 

Miljøscreening

Miljøscreening af forslaget belyser de miljømæssige konsekvenser ved projektet. Faxe Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at Spildevandsplantillæg nr. 9; Drosselvej, 4653 Karise ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Miljøscreeningskemaet kan tilgås via ovenstående link.

 

Afgørelsen vedr. miljøscreeningen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på Nævnenes Hus. Klagefristen er 19. april 2021.