Offentlig høring af vandløbsprojekt i Tryggevælde Å

Køge Sportsfiskerforening har indsendt projektforslag om at gennemfører restaureringstiltag på strækningen fra Tinghusvej til Troldhættebroen i Tryggevælde Å. Tiltagene ønskes gennemført for at forbedre gydeforholdene for havørred, samt forbedre de fysiske forhold på strækningen.

Tryggevælde Å blev i 2005 omlagt til sit naturlige forløb af Storstrøms Amt og vandkvaliteten er relativ god, alligevel er der mangel på både sten og grus på strækningen, og dele af vandløbet er tilvokset med b.la. pindsvineknop. Ved den seneste undersøgelse gennemført af DTU Aqua i 2014, blev der kun fundet meget få ørredyngel på strækningen. Det ønskes derfor at udlægge nye og restaurere eksisterende gydebanker samt udlægge skjulesten og træstød på strækningen, for at forbedre yngleforholdene for havørrede, samt forbedre levestederne for vandløbsinsekter og vandplanter. Hvor vandløbet er domineret af stivstænglet vegetation, ønskes det at plante Rødel, for at udskygge vandløbet så vedligeholdelsesbehovet mindskes.

Projektforslaget ses under bilag.

Offentlig høring:

Faxe Kommune ønsker at fremme projektet og sender derfor projektet i 8 uges offentlig høring frem til 20. maj 2021
Samtidig sendes et screeningsskema til VVM-Vurdering i høring.

Vedlagt er også udkast til tilladelse m. bilag.

Høringssvar skal være skriftlige og fremsendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.