Offentlig høring af vandløbsrestaurering i Storkebæk og Tryggevælde Å

Offentlig høring af vandløbsrestaurering i Storkebæk og Tryggevælde Å

Forslag til restaurering af Storkebækken og Tryggevælde Å

Faxe Kommune har besluttet at fremme to forslag til restaurering af vandløbene Tryggevælde Å og Storkebæk ved Brinkholm. Formålet med projekterne er, at forbedre vilkårene for ørredbestanden på strækningen samt for de øvrige dyr og planter i vandløbene. 

Tryggevælde Å

Projektstrækningen er målsat i vandområdeplanerne og er i dårlig økologisk tilstand for ørred. Køge Sportsfiskerforening har derfor udarbejdet et projektforslag til at forbedre levevilkårene for særligt ørred.

Restaureringen består af udlæg af 2 gydebanker og opfyldning på en eksisterende banke. Derudover udlægges større sten og mindre træstammer, som fæstnes til brinken, og skaber gode skjulesteder for ørredyngel. 

Faxe Kommune har udarbejdet vandspejlsberegninger for projektet, som viser en stigning af vandspejlet på få cm.

Storkebæk

Projektstrækningen er ikke målsat i vandområdeplanerne, men er et oplagt gydevandløb for b.la. ørred, som kan forbedre tilstanden i den nedstrøms Tryggevælde Å. Brinkholm har derfor fået udarbejdet en projektbeskrivelser til restaurering af vandløbet. 

Restaureringen består af både genslyngning, udlæg af 7 gydebanker, udlæg af større skjulesten samt skyggegivende beplantning med rød-el på den sydvendte brink. 

Faxe Kommune har udarbejdet vandspejlsberegninger for projektet, som viser at vandspejlet ikke påvirkes af projektet. I grafen vises den regulativmæssige bund til det tilhørende vandspejl sammen med de nye bundkoter foreslået i projektet og konsekvensen heraf for vandspejlet. Vandspejlet stiger på det meste af strækningen, men ved projektets start (ved udløb fra rørlagt strækning) er vandspejlet faldet igen og er uændret i forhold til de regulativmæssige forhold.

Offentlig hørring

Projekterne er i otte uger offentlig høring fra d. 7. marts til d. 1. maj 2024. Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk