Offentlig høring i forbindelse med udarbejdelse af afgrænsningsnotat til solcelleparker nord for Rønnede og ved Tokkerup

Faxe Kommune har igangsat udarbejdelse af plangrundlag i form af en lokalplan og et kommuneplantillæg for etablering af et solcelleanlæg nord for Rønnede og ved Tokkerup efter anmodning fra Better Energy.

Planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingslovens afsnit II1. Better Energy har desuden anmodet om, at der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af projektet iht. miljøvurderingslovens afsnit III (VVM). Plan og projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 3a "Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand".

Der udarbejdes på den baggrund en miljøvurdering af planforslagene (MV) og en miljøkonsekvensvurdering af projektet (VVM). Disse udarbejdes som en samlet vurdering i en miljøvurderingsrapport. Forud for udarbejdelse af miljøvurderingsrapporten skal der gennemføres en afgrænsning af miljøvurderingens omfang med henblik på at fastlægge miljøvurderingsrapportens indhold og detaljeringsgrad. Nærværende rapport omfatter afgrænsningen og er udarbejdet i medfør af miljøvurderingslovens § 11 (MV) og § 23 (VVM).

Som grundlag for det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten er der udarbejdet nærværende udkast til afgrænsningsudtalelse. Udkast til en sådan udtalelse fremsendes hermed i 14-dages høring hos offentligheden.

Høringsperioden løber frem til og med søndag den 8. januar 2023. Du kan sende dine bemærkninger til Center for Plan & Miljø på mail til plan@faxekommune.dk eller pr. brev til Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Du kan læse mere om emnet under høringer på Faxe Kommunes hjemmeside: www.faxekommune.dk/aktuelt/hoeringer