Offentlig høring i forbindelse med udarbejdelse af afgrænsningsudtalelse til støjvold ved Nielstrup

Faxe Kommune har igangsat udarbejdelse af plangrundlag i form af en lokalplan og et kommuneplantillæg for etablering af en støjvold ved Nielstrup efter anmodning fra jord.dk.

Planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingslovens afsnit II. Jord.dk har desuden anmodet om, at der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af projektet iht. miljøvurderingslovens afsnit III (VVM). 

Der udarbejdes på den baggrund en miljøvurdering af planforslagene (MV) og en miljøkonsekvensvurdering af projektet (VVM). Disse udarbejdes som en samlet vurdering i en miljøvurderingsrapport. Forud for udarbejdelse af miljøvurderingsrapporten skal der gennemføres en afgrænsning af miljøvurderingens omfang med henblik på at fastlægge miljøvurderingsrapportens indhold og detaljeringsgrad. Her på siden ligger idéoplæg til afgrænsningsudtalelse (VVM) og er udarbejdet i medfør af miljøvurderingslovens § 23.

Ideoplægget til en sådan udtalelse fremsendes hermed i offentlig høring .

Høringsperioden løber frem til og med torsdag den 12. januar 2023. Du kan sende dine bemærkninger til Center for Plan & Miljø på mail til plan@faxekommune.dk eller pr. brev til Frederiksgade 9, 4690 Haslev.