Offentlig høring - Terrænregulering ved Stenkilde Bæk på Turebyholmvej 5, 4682 Tureby.

Offentlig høring - Terrænregulering ved Stenkilde Bæk på Turebyholmvej 5, 4682 Tureby.

Med denne høring sendes projektet om terrænreguleringer på matrikel 1a Turebyholm Hgd., Turebyved i 4 ugers offentlig høring.

Baggrund for projektet

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning om at foretage terrænreguleringer på matriklen 1a Turebyholm Hgd., Tureby. Området ligger ned til Stenkilde Bæk og grundet de mange lavninger og dårlig dræning er dele af matriklen vandlidende. Problemerne med vandet skyldes, at drænene på matriklen ligger så lavt, at vand fra Stenkilde Bæk stuver tilbage i drænsystemet. Dette gør at landbrugsjorden ikke kan drænes optimalt. For at kunne ændre på drænenes forløb, så vil det være nødvendigt at foretage terrænreguleringer i området således, at det bliver muligt at hæve drænene. 

Projektets indhold

På de mest vandlidende arealer på marken ønskes der terrænreguleret med op til 1,5 meter ren jord for, at dræn efterfølgende kan hæves og sikre tilfredsstillende afvanding af arealet. Totalt ønskes der at terrænregulere et område på 130.000 m2 med ca. 117.500 m3 ren jord. Først fjernes de øverste 30 cm af pløjelaget inden der udlægges ren jord, hvorefter der reetableres med pløjelaget. 

Hele terrænreguleringen forventes færdiggjort på 9-10 måneder. Jorden vil tilkøre området via Turebyholmvej og vil blive aflæsset direkte på den østlige del af marken omkring vindmøllen. Herfra udlægges jorden med dozer. Efter endt terrænregulering etableres nye dræn ca. 1,2 meter under fremtidigt terræn.

Faxe Kommune skal give følgende tilladelser til projektet: 

  • Adgangstilladelse i henhold til vejloven
  • Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til terrænregulering indenfor åbeskyttelseslinjen 
  • Miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven
  • VVM-screening i henhold til Miljøvurderingsloven
  • Reguleringstilladelse til ændring af dræn efter vandløbsloven

Faxe Kommune har vurderet at projektet ikke kræver landzonetilladelse, idet terrænreguleringen anses for værende landbrugsmæssigt nødvendig. 

Høring

Efter en screening af projektet finder Faxe Kommune, at projektet kan fremmes. Projektet sendes derfor i fire ugers offentlig høring.

Høringssvar kan sendes til Faxe Kommune på e-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til adressen Frederiksgade 9, 4690 Haslev. 

Høringssvar skal sendes senest den 21. juli 2022.