Omlægning og restaurering af en strækning af Skoverup Bæk ved Lystrup Gods

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning fra Lystrup Gods, som ønsker at genslynge og restaurere det offentlige vandløb Skoverup Bæk på en strækning gennem Lystrup park.

Skoverup Bæk løber fra Vordingborgvej nord-vest for Lystrup Gods via Lystrup Park til Faxe Å.

I forbindelse med udvidelse og restaurering af en sø i Lystrup park, ønskes Skoverup Bæk genslynget syd for denne sø igennem parken. For at skabe variation og levesteder, ønsker ansøger vandløbet hævet i terræn, samt vandløbsprofilet udvidet. Der ønskes desuden slyngninger og udlægning af større sten samt grusbund.

En hævning af vandløbsbunden kan resultere i opstuvning af vand opstrøms projektstrækningen. Det vurder at en evt. stuvningspåvirkning vil ske på ansøgers egen jord opstrøms parken.

Projektbeskrivelsen kan ses i det vedhæftede bilag.

Høring

Projektforslaget sendes hermed i fire ugers offentlig høring i henhold til vandløbslovens bestemmelser.

Høringssvar skal fremsendes senest den 11. marts 2024 til Faxe Kommune, Natur og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller naturogmiljoe@faxekommune.dk

Eventuelle høringssvar vil indgå i den videre sagsbehandling.