Planforslag i høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22, som omhandler parkeringsnorm på Grøndalsgrunden i Haslev, sendes nu i 4 ugers offentlig høring

Plan & Kulturudvalget har godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 22 på mødet den 22. august 2023. Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 er offentliggjort onsdag den 30. august og er i offentlig høring frem til og med søndag den 1. oktober 2023. Du kan finde link til forslag til kommuneplantillæg nr. 22 her på siden.

Dine muligheder

Spørgsmål til kommuneplantillægget kan rettes til Sonja Larsen, Center for Plan & Miljø på telefon nr. 56 20 30 19 eller pr. mail til plan@faxekommune.dk

Hvis du ønsker at indgive et høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 22, skal dine bemærkninger eller ændringsforslag være modtaget af Faxe Kommune senest søndag den 1. oktober 2023. Høringssvar sendes som mail til plan@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, att: Sonja Larsen

Når du indsender et høringssvar, giver du samtidig samtykke til, at dit navn og adresse bliver vist i hvidbogen, som offentliggøres inden en plan vedtages endeligt. Hvis du har hemmelig adresse, skal du oplyse dette, men stadig skrive dine kontaktoplysninger. Du vil herefter fremstå uden navn og adresse i hvidbogen, men Faxe Kommune vil være bekendt med din identitet.

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg nr. 22.

Indhold af kommuneplantillæg nr. 22

Kommuneplantillægget indfører en parkeringsnorm specifikt for Grøndalsgrunden på 1,2 bil per bolig. Det betyder, at hvis der for eksempel opføres 100 boliger, så skal der minimum etableres 120 parkeringspladser. 

Ejer ønsker at få nedsat lokalplanens krav om at etablere 1,5 parkeringsplads pr. bolig til 1,2 parkeringsplads pr. bolig. Ejer har planer om at etablere seniorboliger i den sydlige del af bebyggelsen, med et forventeligt lavere behov for biler pr. bolig end familieboliger. Lokalplanens krav om antal er parkeringspladser tager udgangspunkt i Kommuneplan 2021-2033, som har generelle rammer for hvor mange parkeringspladser, der skal etableres ved forskellige former af byggeri. I rammeområde H-B34, som gælder for Grøndalsgrunden, skal der etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Ønsket om færre parkeringspladser er i strid med lokalplanen, og en dispensation fra lokalplanen til færre parkeringspladser, vil være i strid med kommuneplanens generelle rammer. En lokalplan må ikke være i strid med kommuneplanens rammer. Hvis man derfor ønsker at nedsætte parkeringsnormen, kræver det en ændring af kommuneplanens rammer for dette areal. Hvis parkeringsnormen nedsættes fra 1,5 plads til 1,2 plads pr. bolig, vil man derefter kunne dispensere fra lokalplanens bestemmelser om 1,5 plads, til ønsket om 1,2 plads, uden at det er i strid med kommuneplanen. 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 22, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslaget ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.

Hvad er en lokalplan og en kommuneplan?

Kommuneplanen er den plan som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som Byrådet vil arbejde for i de kommende år. I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen samt den overordnede fysiske udvikling af byerne og for det åbne land.

En lokalplan udarbejdes med udgangspunkt i en kommuneplan, der overordnet bestemmer, hvordan by- og landområder skal anvendes og udvikles. Derfor danner kommuneplanen ramme for lokalplanen. En lokalplan er langt mere detaljeret og specifik i forhold til det enkelte lokalområde, end kommuneplanen er.

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 22, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 4 af 3. januar 2023) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen. Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.