Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet behandler uenigheder mellem lejere og udlejere inden for det almennyttige boligbyggeri i Faxe Kommune

Hvordan indbringer du en sag for Beboerklagenævnet

Hvordan indbringer man en sag

Når en sag sendes til Beboerklagenævnet, skal følgende vedlægges:

 • En kort beskrivelse af, hvad det er, man ønsker, at nævnet skal tage stilling til
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen
 • En kopi af lejekontrakten

Indbringelse af sag til Beboerklagenævnet skal ske skriftligt.

Hvilke typer sager kan Beboerklagenævnet behandle

Beboerklagenævnet træffer hyppigst afgørelse i tvister om følgende sager:

 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • Boligens stand ved indflytning
 • Manglende vedligeholdelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af beboerindskud
 • Betaling af varme, vand og lignende
 • Husordensovertrædelser

Beboerklagenævnet behandler IKKE sager om

Beboerklagenævnet kan blandet andet ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

 • Huslejens størrelse
 • Opsigelse og ophævelse af lejeaftaler

Du skal betale et gebyr, når du indbringer en sag for Beboerklagenævnet

Ved indbringelse af en sag for beboerklagenævnet skal der betales et gebyr. Gebyret reguleres årligt.

Gebyret udgør 167,- kr.

Gebyret skal overføres til Nordea, reg.nr. 2232, konto nr. 4376834927 med tydelig angivelse af den adresse som sagen vedrører.

Hvis sagen indbringes for beboerklagenævnet før indbetaling af gebyr, vil nævnets sekretariat kvittere med et brev, hvor betalingsoplysninger vil fremgå.

Sagsbehandlingen igangsættes først, når gebyret er modtaget, og uanset sagens udfald refunderes gebyret ikke.

Hvordan behandler Beboerklagenævnet en sag

Når Beboerklagenævnet igangsætter en sag, sendes en kopi af sagen til udtalelse hos modparten. Hvis modparten ikke svarer, kan Beboerklagenævnet lægge den anden parts oplysninger til grund ved sagens afgørelse.

Under selve sagsbehandlingen har Beboerklagenævnet mulighed for at indhente oplysninger hos såvel private som offentlige myndigheder. Som et led i sagens behandling kan Beboerklagenævnet også beslutte at besigtige lejemålet eller indkalde parterne til møde i nævnet.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?

Sagsbehandlingstiden varierer meget fra sag til sag, men typisk tager det mellem 2-3 måneder. Hvis Beboerklagenævnet ikke har afgjort sagen senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor enten lejers eller udlejers svarfrist er udløbet, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente nævnets afgørelse.

Når Beboerklagenævnet har truffet afgørelse

Beboerklagenævnets afgørelse sendes til såvel lejer som udlejer (eller deres repræsentanter). Hvis man er uenig i afgørelsen, kan den inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget, indbringes for Boligretten.

Beboerklagenævnet kan ikke være behjælpelig med at inddrive et eventuelt tilgodehavende. I et sådant tilfælde må man eventuelt rette henvendelse til en advokat.

Beboerklagenævnet yder ikke råd og vejledning

Beboerklagenævnet er en klageinstans, og nævnet yder derfor ikke generel rådgivning og vejledning.

Som lejer kan man få råd og vejledning omkring leje- og almenboliglovens bestemmelser ved henvendelse til en lejerorganisation eller en advokat.

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet består af en formand, som er jurist samt to andre medlemmer, der kender til almennyttige lejeforhold. I sager vedrørende husordensovertrædelser suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

 • Formand Helle Frejlev
 • Medlem Michael Keis (indstillet af Boligforeningen Lejerbo)
 • Maria Kjærulff Berth (indstillet af Lejernes Hus)

Marianne Ipsen tiltræder nævnet som særlig sagkyndig i husordenssager.

Medlemmerne er valgt for perioden den 1. januar 2022 til den 31. december 2025.

Huslejenævnet betjenes af et sekretariat, som Faxe Kommune stiller til disposition.

Kontaktinformation

Du kan kontakte Beboerklagenævnet

 

Beboerklagenævnet
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon.: 5620 3000

Send Digital Post via din e-boks direkte til Beboerklagenævnet.
Husk at have din NemID klar.

Link til din e-boks

 

Beboerklagenævnet kommunikerer digitalt og kun i særlige undtagelsestilfælde via almindeligt brev eller mail.

Sekretær for Beboerklagenævnet er Jurist Anne Svendsen, telefon: 56 20 36 87.

Opdateringsdato: 20.12.2023 - 10:31