Huslejenævnet

Huslejenævnet behandler uenigheder mellem lejere og udlejere indenfor det private boligbyggeri i Faxe Kommune

Hvordan indbringer du en sag til Huslejenævnet

Når du sender en sag til Huslejenævnet, skal følgende vedlægges:

 • En kort beskrivelse af hvad Huslejenævnet ønskes at tage stilling til.
 • En kopi af lejekontrakten med underskrift inklusive vejledningssider.
 • Eventuelle andre dokumenter som vedrører klagen.

Indbringelse af sag til Huslejenævnet skal ske skriftligt.

Hvilke type sager kan Huslejenævnet behandle

Huslejenævnet træffer hyppigst afgørelse i sager om følgende:

 • Lejens størrelse
 • Leje-og forbedringsforhøjelser
 • Vand-, varme- og el-regnskaber *
 • Flytteopgørelse
 • Manglende tilbagebetaling af depositum
 • Manglende vedligeholdelse af det lejede *
 • Mangler ved lejeforholdets begyndelse
 • Udlejers ret til adgang til det lejede

* Læs længere nede

Huslejenævnet behandler IKKE sager om

Huslejenævnet kan blandt andet ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejeaftaler
 • Tvister om fremleje, bytte og retten til at fortsætte lejeaftaler

 

 

Særligt om forbrugsregnskaber (vand, varme, elektricitet):

Ved indsendelse af sager om vand-, varme- og el-regnskaber til Huslejenævnet skal der vedlægges følgende bilag:

 1. Lejers indsigelse
 2. Redegørelse fra det firma som har udarbejdet regnskabet
 3. Dokumentation for, hvornår endelig afregning er modtaget fra forsyningsselskabet
 4. Lejers forbrugsregnskab
 5. Dokumentation for hvornår regnskabet er sendt til lejer
 6. Lejekontrakten
 7. Udlejers holdning til lejers indsigelse
 8. Hvis lejer klager over aflæsning af forbrug i lejemålet, skal der vedlægges kopi af de seneste tre aflæsninger.

 

Særligt om vedligeholdelsesmangler:

Huslejenævnet kan afgøre uenigheder om udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse. I den forbindelse kan Huslejenævnet give udlejer et påbud om udbedring af vedligeholdelsesmangler, men Huslejenævnet kan ikke give påbud om, at udlejer skal udføre forbedringer eller bygningsændringer. Hvis udlejer ikke efterlever nævnets påbud, kan Huslejenævnet nedsætte lejen, indtil arbejderne er udført.

Hvis udlejer ikke udfører arbejderne, kan Grundejernes Investeringsfond iværksætte arbejderne på udlejers vegne.

Huslejenævnet kan ikke tage stilling til erstatningsspørgsmål, skade på indbo og lignende, ligesom nævnet heller ikke kan nedsætte lejen med tilbagevirkende kraft.

Opmærksomheden skal henledes på, at Huslejenævnet er sammensat af tre personer, der har kendskab til lejeforhold. Huslejenævnet har ikke mulighed for at foretage målinger eller indgreb i det lejede.

Hvis vedligeholdelsesmangler har ført til sundhedsskadelige boligforhold, kan henvendelse også ske til Faxe Kommunes byggesagsafdeling, der har det byggetekniske kendskab til at fastslå, hvorvidt der er tale om sundhedsskadelighed og årsagen hertil. Byggesagsafdelingen kan i tilfælde af alvorlig sundhedsfare erklære boligen for ubeboelig.

Læs mere om Grundejernes Investeringsfond på GI.dk

Du skal betale et gebyr, når du indbringer en sag for Huslejenævnet

Gebyr ved indbringelse af sag

Ved indbringelse af en sag for huslejenævnet skal der betales et gebyr. Gebyret reguleres årligt.

 Gebyret udgør 345,- kr.

Gebyret skal overføres til Nordea, reg.nr. 2232, konto nr. 4376834927 med tydelig angivelse af den adresse som sagen vedrører.

Hvis sagen indbringes for huslejenævnet før indbetaling af gebyr, vil nævnets sekretariat kvittere med et brev, hvor betalingsoplysninger vil fremgå.

Sagsbehandlingen igangsættes først, når gebyret er modtaget, og uanset sagens udfald refunderes gebyret ikke.

Gebyr for udlejer ved tab af sag

Huslejenævnet kan pålægge udlejer et gebyr på 6.597- kr. hvis lejeren får fuldt medhold i sagen, uanset om sagen er indbragt af lejer eller udlejer.

 

Hvordan behandler Huslejenævnet en sag

Hvordan behandles en sag?

Når Huslejenævnet igangsætter en sag, sendes en kopi af samtlige sagens bilag til udtalelse hos modparten. Hvis modparten ikke svarer, kan Huslejenævnet lægge den anden parts oplysninger til grund for afgørelsen.

Under selve sagsbehandlingen har Huslejenævnet mulighed for at indhente oplysninger hos såvel private som offentlige myndigheder. Som et led i sagens behandling kan Huslejenævnet også beslutte at tage ud og besigtige lejemålet.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?

Sagsbehandlingstiden varierer meget fra sag til sag, men typisk tager det 1-2 måneder. Hvis Huslejenævnet ikke har afgjort sagen senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor enten lejers eller udlejers svarfrist er udløbet, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente nævnets afgørelse.

Når Huslejenævnet har truffet afgørelse

Huslejenævnets afgørelse sendes til såvel lejer som udlejer (eller deres repræsentanter). Hvis man er uenig i afgørelsen, kan den inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, indbringes for Boligretten.

Fra 1. januar 2018 kan Huslejenævnet pålægge udlejer et gebyr, hvis lejer får fuldt medhold i sagen. Gebyret er pr. 1-7-2020 på 6.000 kr.

Huslejenævnet kan ikke være lejer eller udlejer behjælpelig med at inddrive et eventuelt tilgodehavende. I et sådant tilfælde må man eventuelt rette henvendelse til en advokat.

Hvis et påbud fra Huslejenævnets side om udførelse af et vedligeholdelsesarbejde ikke er udført inden den i afgørelsen nævnte frist, kan man eventuelt rette henvendelse til Grundejernes Investeringsfond på adressen Ny Kongensgade 15, 1472 København K, som kan udføre arbejderne for udlejers regning.

Ved underretning om at en udlejer ikke har overholdt en endelig huslejenævnsafgørelse, har Huslejenævnet mulighed for at videregive denne oplysning til Grundejernes Investeringsfond. Ved flere overtrædelser kan der ske frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme.

Læs her om Grundejernes Investeringsfond

Lejens størrelse og forhåndsgodkendelse af huslejen

Huslejenævnet udtaler sig ikke vejledende om lejens størrelse i beboelseslejemål, idet nævnet alene behandler konkrete uenigheder mellem lejere og udlejere.

Lejefastsættelsen er afhængig af de bestemmelser, hvorunder lejeaftalen er indgået og af det konkrete lejemåls indretning, stand og beliggende. Det har endvidere betydning, hvornår ejendommen er bygget, hvor mange lejemål der er i ejendommen, samt hvilke forbedringer der er udført på ejendommen/lejemålet.

Forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger

Huslejenævnet træffer efter anmodning fra en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening med brugsret til en bestemt beboelseslejlighed afgørelse om den leje, som ejeren eller andelshaveren lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig.

For ejere af ejerboliger gælder denne adgang dog kun for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger. Ved indbringelse af en sag om forhåndsgodkendelse af lejen skal der betales et gebyr på 576,-  kr.  Anmodningen skal indbringes skriftligt, og der skal vedlægges den nødvendige dokumentation jf. nedenfor:

Du skal give oplysning om hvilke lejevilkår, du vil udleje til, samt den husleje du påtænker at fastsætte. Du kan eventuelt benytte standard lejekontrakt, typeformular A, 9. udgave, autoriseret af By- og boligministeriet den 1. juli 2015 til angivelse af lejevilkår og husleje. Du bedes endvidere fremsende driftsudgifter på ejendommen, såsom grundskyld, renovation, skorstensfejer, forsikring m.v.

Gennemgribende moderniseringer

Nævnet skal forhåndsvurdere om, det er tilladt for en udlejer at iværksætte en gennemgribende modernisering og i denne sammenhæng også vurdere, om en ejendom skal have en karensperiode på grund af ejerskifte. I en nævnsvurdering skal endvidere medtages energiforbedringer som en væsentlig parameter. Gebyret for en sådan nævnsvurdering er 4.068,- kr. 

Huslejenævnet yder ikke råd og vejledning

Huslejenævnet er en klageinstans, og nævnet yder derfor ikke råd og vejledning. Huslejenævnets sekretariat yder udelukkende vejledning om, hvordan man indbringer en sag for nævnet.

Lejere i Faxe Kommune kan få råd og vejledning omkring leje- og boligreguleringslovens ved henvendelse til en lejerforening eller advokat.

Udlejere i Faxe Kommune kan eksempelvis rette henvendelse til en udlejerforening eller advokat.

Boligreguleringsloven er gældende i Faxe Kommune

Byrådet har besluttet, at Boligreguleringslovens kapitel II-V skal være gældende i Faxe Kommune.

Når bestemmelserne i Boligreguleringsloven er gældende, reguleres huslejen som udgangspunkt efter reglerne om omkostningsbestemt husleje. Dette medfører, at huslejen skal dække ejendommens samlede nødvendige driftsudgifter og kapitalafkast.

Der gælder dog nogle væsentlige undtagelser herfra. Fx hvis lejemålet er beliggende i småejendomme (6 lejemål eller derunder) eller hvis mere end 80 % af ejendommen er erhverv.

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnets sammensætning
 

Huslejenævnet består af en formand, som er jurist samt af to andre medlemmer, der kender til lejeforhold i Faxe Kommune. I husordenssager tiltrædes Huslejenævnet af en social sagkyndig.

Huslejenævnet består af:

 • Formand Helle Frejlev
 • Medlem Jan Grabas (indstillet af Lejernes Hus)
 • Medlem Claus Billesbølle (indstillet af Faxe Grundejerforening)

Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Huslejenævnet betjenes af et sekretariat, som Faxe Kommune stiller til disposition.

Kontaktinformation

Du kan kontakte Huslejenævnet

Huslejenævnet
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon.: 5620 3000

Send Digital Post direkte til Huslejenævnet.
Husk at have dit MitID klar. Virksomheder kan sende via virk.dk med MitID til erhverv.

Link til din e-boks

Huslejenævnet kommunikerer digitalt og kun i særlige undtagelsestilfælde via almindeligt brev eller mail.

Sekretærer for Huslejenævnet er Anne Svendsen, telefon: 5620 3687 og Janne Strømgaard Hansen, telefon 5620 3718.

Opdateringsdato: 06.10.2023 - 12:22