SSP Styregruppen

SSP styregruppen er SSP-samarbejdets politiske organ, og Styregruppen har det overordnede ansvar for området.

SSP står for Skole, Social og Politi og bruges som betegnelse for samarbejdet mellem disse områder.

SSP styregruppen har en politisk udpeget formand, næstformand og et menigt, politisk udpeget styregruppemedlem. SSP styregruppens medlemmer består også af 3 ledelsesrepræsentanter fra politiet samt repræsentanter fra kommunens SSP indsats og administration. De politiske valgte medlemmer og medlemmer fra politiet har stemmeret.

Skole, Social og Politi er centrale aktører i arbejdet med at forebygge kriminalitet blandt børn og unge, og SSP-samarbejdet har samarbejdsflader til en lang række parter på børne- og ungeområdet samt det lokale erhvervsliv, organisationer, kriminalforsorgen, jobcentret, Ungdommens Uddannelsesvejledning og m.fl. SSP-samarbejdet er dermed en vigtig brik i det forebyggende, tværsektorielle sammenhængende og helhedsorienterede arbejde med børn og unge.

I Faxe Kommune retter SSP-samarbejdet sig mod 6-25 årige.

SSP styregruppens arbejde strukturers på samme måde som kommunens stående udvalg og funktinsperioden følger Byrådets valgperiode. Der afholdes styregruppemøde hvert kvartal med dagsorden og referat, der er offentligt tilgængeligt på Faxe Kommunes hjemmeside. SSP Styregruppen udøver sin virksomhed inden for den til enhver tid af Byrådet fastsatte ramme.

Der er udarbejdet forretningsorden for SSP styregruppen.

SSP styregruppen inviterer til arrangementer i SSP regi.

Medlemmer i perioden 2022-2025:
Formand: Martin Rosbjørn (O)
Næstformand: Jens Hvidemose (A)
Politisk medlem: Anne Fiil Winther (B)
2 ledelsesrepræsentanter fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi
3 SSP konsulenter
Ledelsesrepræsentant, SSP
1 chef fra ledelsen Center for Børn, Unge & Familier
Sekretær

Du kan finde mere information om SSP i Faxe Kommunes SSP guide ved at trykke her.

Opdateringsdato: 24.11.2023 - 08:21