Retningslinjer for pulje der støtter betaling af kontingent og udstyr for børn og unge i Faxe Kommune

Plan- og Kulturudvalget har afsat midler til at støtte børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter i Faxe Kommune.

23. januar 2020:

Puljen er nu åben, efter at der blev godkendt nye retningslinjer til puljen på Plan og kulturudvalgets seneste møde.

*******************

Hvad er puljens formål og hvad går den ud på?                                                                                               

Puljen er rettet mod alle børn og unge, der har brug for støtte og vejledning til at deltage i fritidsaktiviteter.

Kultur og fritidsaktiviteterne kan medvirke til at styrke børnenes/de unges selvværd, deres sociale kompetencer og relationer, deres fysiske udfoldelse og give dem positive oplevelser i hverdagen.

Hvem er omfattet af puljen?                                                                                                                                

Tilbuddet retter sig mod udsatte børn og unge op til 18 år, hvis familier har økonomiske problemer og derfor ikke har mulighed for at betale til deres børn/unges deltagelse i kultur og fritidslivet.

Hvad kan der søges støtte til?                                                                                                                                        

Der kan søges om tilskud til betaling af kontingent, personligt udstyr, leje af instrument mv.

Der gives tilskud på 100%, dog maximum 1.000 kr. pr. barn pr. hele sæson.

For særligt udgiftstunge aktiviteter (musikskolen og elitetræning) gives tilskud på 75%

Betingelser for tilskud                                                                                                                                              

Det er en betingelse for tilskud jf. ovenstående, at forældre, foreninger eller øvrige instanser medfinansierer et eventuelt restbeløb.

Ansøgningsfrister                                                                                                                                         

Forældre, lærere, trænere, socialrådgivere og andre over 18 år kan løbende søge om tilskud til betaling af kontingent og udstyr på vegne af familierne.

Hvilke foreninger og aktiviteter kan benyttes?                                                                                                               

Støtten kan som udgangspunkt kun tildeles til aktiviteter, der tilbydes af en af de i Faxe Kommune godkendte folkeoplysende foreninger samt aftenskolerne, Musikskolen og Billedskolen.

Tilskud til aktiviteter i private motionscentre, privat musikundervisning, eller til folkeoplysende foreninger udenfor Faxe Kommune kan ikke støttes.

Alle godkendte folkeoplysende foreninger finder du på foreningsportalen via dette link:  

http://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=10028&navid=1

Puljens midler                                                                                                                                                                                   

Puljens midler forvaltes efter gældende retningslinjer. Hvis puljen er opbrugt inden årets udgag, meddeles dette af Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice via hjemmeside og på forsiden af Foreningsportalen.

Praksis ifm. Retningslinjer til familier og foreninger som søger om betaling af kontingent og udstyr via puljen

Ansøgningen sendes via Foreningsportalen: 

http://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=10028&navid=1

Foreninger, aftenskoler, lærere, socialrådgivere mv. kan søge puljen  – efter samtykke med familien - om støtte til betaling af kontingent og evt. udstyr.

Ansøgningsfrister og behandlingstid:

Der er løbende ansøgningsfrister og sagsbehandlingstiden er op til 4 uger.

Betaling og dokumentation:

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice udbetaler beløbet svarende til dem der er søgt for

Tilskuddet udbetales til foreningens CVR nummer.

Foreninger, Musikskole, aftenskoler mv. kvitterer overfor administrationen, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.

Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Ninna Bay på tlf. 56 20 37 31 eller på mail: nibay@faxekommune.dk
 

Kontaktinformation

Kultur og Fritid

Jernbanegade 62, med indgang fra Rådhusstien
(Haslev Biblioteks kælderetage)
4690  Haslev

Du kan ringe til Kultur og Fritid på vores fælles nummer:

56 20 37 40

Eller du kan sende en mail til Kultur og Fritids afdelings-postkasse på:

kulturogfritid@faxekommune.dk

 

Opdateringsdato: 25.01.2020 - 20:39