Økonomisk Politik

Gældende for 2018-2025 
 


Formål

Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling, og at forbedre mulighederne for udvikling, planlægning og styring af kommunens økonomi. Faxe kommunes politik bruges styringsmæssigt på en måde, der stemmer overens med de til en hver tid gældende aftaler mellem KL, Regeringen mv. Den økonomiske politik medvirker således til, at Faxe Byråd har et godt grundlag for at foretage de nødvendige økonomiske prioriteringer og har et økonomisk råderum for at kunne realisere de politiske visioner for kommunens udvikling i et flerårigt perspektiv.

Målsætninger

Med henblik på styring af økonomien herunder at skabe økonomiske råderum for politiske tilpasninger og nødvendige administrative omlægninger fastsættes de nedenfor stående mål. I forbindelse med udarbejdelsen af hvert års budget vedtages og implementeres realistiske tiltag, der sikrer, at målene opnås i budgetåret.

 • Af overskuddet på den ordinære drift afsættes hvert år et anlægsbeløb på ca. 60 mio. kr.
 • Målene for den ordinære drift og anlæg skal ses i sammenhæng, idetanlægsrammen skal kunne finansieres af overskuddet på den ordinære drift.
 • Der skal være et overskud på det skattefinansierede område før finansielleposter
  på minimum 5 mio. kr.
 • Den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger) udgjorde ved udgangen af 2016 290 mio. kr. og skal herefter som minimum nedbringes i henhold tilbetalingsaftalerne for de optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behovfor nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.
 • Kommunens likviditet skal udgøre mindst 100 mio. kr. målt efter kassekreditreglen(gennemsnit for de seneste 365 dage fordelt på 12 måneder).


Udover de nævnte konkrete mål pkt. 1-5 gælder de følgende generelle mål:

 • Kommunens regnskab må samlet set ikke udvise et underskud i forhold til detoprindelige budget, når bortses fra overførte anlægsudgifter, og statsligeændringer (f.eks. midtvejsregulering).
 • Aftaler mellem Regeringen og KL skal overholdes.
 • Der gennemføres ikke skattestigninger,
 • Der opkræves ikke dækningsafgift på erhvervsejendomme.


Rammestyring

Faxe Kommunes økonomi er rammestyret, idet det samlede budget, samt aktivitets- og serviceniveauet skal holdes indenfor

 1. Den udgiftsramme, der er mulig indenfor overholdelsen af de nævnte mål og
 2. De rammer for service- og anlægsudgifter, der fastlægges i de årligeregeringsaftaler og
 3. De krav til disponeringer, rationaliseringer, effektiviseringer, besparelser etc. derfastlægges i de årlige regeringsaftaler

Særligt hvad angår de årlige regeringsaftaler kan disse medføre behov for justering af målene. Der gives i konsekvens af rammestyringen som udgangspunkt ikke ufinansierede tillægsbevillinger. I det omfang budgetrammen måtte komme under pres på grund af f.eks. øget efterspørgsel på lovpligtige ydelser, politiske ønsker og prioriteringer, den demografiske udvikling etc. må midlerne hertil findes indenfor den eksisterende budgetramme ved hjælp af f.eks. ændringer i serviceniveauer, effektiviseringer, omlægninger etc.


Resultatmåling

Overholdelsen af de nævnte mål og rammestyringen måles ved det vedtagne budget og ved aflæggelsen af årets regnskab. Således skal det vedtagne budget være i overensstemmelse med de beskrevne mål. Status for opfyldelsen af målene skal fremgå af budgetbemærkningerne i et afsnit om Økonomiske Målsætninger. Målene skal være opnået i årets budget, hvorimod de konkrete mål pkt. 1-5 ikke nødvendigvis skal være opnået i budgettets overslagsår.
Der gives en forventet status for måloverholdelsen i budgetopfølgningerne.

Overholdelsen af målene opgøres ved aflæggelsen af årets regnskab. Status for målopfyldelsen i det senest kendte regnskabsår skal fremgå af det vedtagne budgets bemærkninger i afsnittet om Økonomiske Målsætninger.


Principper for Økonomistyring 

Den mere konkrete udmøntning af den økonomiske politik fastlægges i detaljerede Principper for Økonomistyring. Herunder regler for f.eks.:

 • Overførsler mellem budgetårene
 • Fastlæggelse af ansvaret for budgetoverholdelse- og opfølgning
 • Retningslinjer for anlægsbevillinger
 • Regnskabsaflæggelse

Kontaktinformation

Centerfor HR, Økonomi og IT

Økonomiafdelingen
Frederiksgade 9
4690 Haslev

 

Opdateringsdato: 30.10.2018 - 14:10