Økonomisk Politik

Gældende fra 2023 
 

Formålet med den økonomiske politik er overordnet set, at understøtte en sund og robust økonomi, der kan muliggøre byrådets visioner og politikker.

I forbindelse med den årlige budgetlægningsproces, fastsættes en række målsætninger, der både fastsætter grænseværdier for de vigtigste økonomiske faktorer i budgettet, og retningslinjer for den overordnede budgetlægning.

Følgende 4 målsætninger er gældende for Faxe Kommunes økonomiske politik:

  1. Et gennemsnitligt overskud på ordinær drift på minimum 60 mio. kr. set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår).
  2. En gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af en eventuel opsparing.
  3. Efterlevelse af økonomiaftaler mellem KL og regeringen.
  4. Muligheder for låneoptagelse kan udnyttes til investeringer i kommunen.

Herudover gælder følgende generelle retningslinjer for brugen af målsætningerne ovenfor i kommunens økonomistyring:

  1. Den økonomiske strategi evalueres og vedtages ved indgangen af hver byrådsperiode.
  2. Der følges op på styringsmålene i den løbende opfølgning i budgetåret, og i regnskabet.
  3. Strategien har et 4-årigt sigte og vurderes over hele perioden efter en gennemsnitsbetragtning.
  4. Ved fastsættelse af målsætninger, bør der være en vurdering af bundgrænser og OBSgrænser, og disse markeres med rød, gul og grøn.