Solceller ved Turebylille, BeGreen

Grøn pulje

Her finder du information om Grøn pulje. Herunder Faxe Kommunes retningslinjer for ansøgning af puljemidler og informationer om aktuelle åbne puljer.

Opstillere af større vedvarende energianlæg indbetaler midler til Grøn pulje, som et engangsbeløb i forbindelse med at energianlægget bliver taget i brug. I Faxe Kommune vil det i øjeblikket primært omfatte store solcelleanlæg, der nettilsluttes.

Kommunen administrerer midlerne i Grøn pulje og kan anvende disse midler til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Opstillere af et vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til grøn pulje, som i øjeblikket svarer til:

• 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller

• 165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller

• 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg

• 92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker.

Der henvises dog til taksterne i den til enhver tid gældende lovgivning.

Du kan læse mere om Grøn pulje i Lov om fremme af vedvarende energi (§ 14) samt i bekendtgørelse om Grøn pulje på https://www.retsinformation.dk/

Hvem kan søge midler fra Grøn pulje?

Ansøgningsberettigede til Grøn pulje er fortrinsvis foreninger og selvejende institutioner, men andre kan også søge til almen velgørende formål.

Midlerne i grøn pulje kan søges anvendt i lokalområdet, hvor det vedvarende energianlæg opstilles. I prioriteringen af ansøgningerne kan der tages særligt hensyn til de allernærmeste naboer til det vedvarende energianlæg. Der kan endvidere tages særligt hensyn til, at projektet er til gavn for en bred målgruppe. Kommunen må i forbindelse med tildeling af tilskud fra grøn pulje ikke yde individuel erhvervsstøtte eller begunstige enkeltpersoner.

Hvad kan der søges midler til?

Midlerne i Grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål til gavn for lokalsamfundet, herunder klima- og grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål mm. Grøn pulje kan således understøtte målsætningerne i mange af Faxe Kommunes politikker.

Prioritering af projekter

Midlerne i Grøn pulje kan tildeles til følgende indsatsområder:

  • Klimahandlinger i fællesskab – bæredygtig udvikling – f.eks. energifællesskaber, fælles varmeløsninger mv.
  • Energiforbedringer i forsamlings- og klubhuse og lignende – f.eks. udskiftning af olie- og gasfyr, forbedring af klimaskærm mv.
  • Projekter, der har til formål at give børn og unge viden om medansvar og handling på klimaforandringerne.
  • Projekter, der fremmer biodiversitet og fører til øgede naturværdier.
  • Projekter, der styrker landskabelige og rekreative værdier.
  • Eksisterende almen velgørende projekter, der mangler medfinansiering.
  • Øvrige projekter.

Procedure for tildeling og udbetaling af midler fra Grøn pulje

Midlerne i grøn pulje uddeles løbende, når et nyt vedvarende energianlæg er klar til at blive taget i brug og opstiller har indbetalt et engangsbeløb til puljen.

Puljens størrelse afgøres af størrelsen på det opstillede vedvarende energianlæg. Der er ikke angivet et maksimum på, hvilke beløb man kan ansøge om. Dog kan det ikke være mere end puljens samlede størrelse. Der afsættes en pulje på 10% af de indbetalte midler til løbende uddeling til projekter på op til 50.000 kr., der kan søges, når puljemidlerne annonceres (se mere under Søg Grøn pulje midler). Økonomiudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra Grøn pulje til projekter over 50.000 kr. ca. fire gange om året. Datoerne vil blive udmeldt her.

Udbetaling af støtte

Projekter tildelt midler fra Grøn pulje skal kunne dokumentere afholdte udgifter med regnskab vedlagt fakturaer samt fotodokumentation. Faxe Kommune udbetaler først midler, når projektet er færdiggjort og det udførte arbejde og regnskabet er godkendt. Der kan dog ved særlige omstændigheder betales løbende udgifter via EAN-fakturering. Projektholder oplyser EAN-nummer samt tilhørende nødvendige oplysninger til leverandører, som sender projektets fakturaer til kommunen, som afholder projektets udgifter. Nærmere informationer angående udbetaling vil stå i bevillingsbrevet.

Ansøgning og projektbeskrivelse

Kravene til ansøgningen fremgår af ansøgningsformularen. Ansøgningsformularen kan hentes her.

Opstår der problemer med udfyldelse af ansøgningsskemaet, kan man ved henvendelse til Maria Sjøstrøm på marsj@faxekommune.dk  få tilsendt et ansøgningsskema som Wordfil.

.

Søg Grøn Pulje midler fra Tryggevælde solcellepark

Nettilslutningen af Tryggevælde solcellepark har udløst Grøn Pulje-midler åben for ansøgning.

Puljens størrelse: 1.508.800 kr.

Ansøgningsfrist: 19. juni 2023

Informationsmøde: Der afholdes åbent borgermøde om puljen tirsdag d. 25. april 2023 kl.16.30-18.00 i Kulturhuset Leopold i Karise. På mødet informeres om Grøn pulje, puljens anvendelsesmuligheder, ansøgningsberettigede og ansøgningsprocessen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Midlerne fra Grøn Pulje vil blive tildelt som støtte til projekter efter retningslinjerne for Grøn Pulje. Midlerne vil kunne fordeles på flere projekter eller tildeles et enkelt projekt. 164.000 kr. er afsat til mindre projekter, der kan søges løbende. Se mere under afsnittet Søg Grøn pulje midler til mindre projekter.

 

Søg Grøn pulje midler til mindre projekter

Puljen til mindre projekter er åben for ansøgning.

Puljens nuværende størrelse: 36.434,89 kr.

Ansøgningsfrist: løbende.

Midlerne til mindre projekter tildeles løbende af administrationen på baggrund af Byrådets retningslinjer for prioritering af projekter i Grøn pulje.

Tildelte projekter

Vil blive annonceret efter tildeling.

Lille pulje (tildeles løbende):

1. Musikteatret SAUM

Støtte til realisering af Jord festival 1.-3. september 2023. Primært til aktiviteterne jord til bord, workshop, foredrag.

Beløb: 25.000 kr.

2. Thorsborg Forsamlingshus

Energiforbedring af Thorsborg Forsamlingshus med nye vinduer og dør.

Beløb: 35.115,11 kr.

3. Førslev Forsamlingshus

Energiforbedring af Førslev Forsamlingshus med nye vinduer og dør.

Beløb: 25.000 kr.

 

Stor Pulje:

1. Karise Højskole

Energiforbedring og forskønnelse af Karise Højskole med udskiftning og isolering af tag og genetablering af kviste.

Beløb: 1.179.750 kr.

2. Foreningen Andelsgaarde, Brinkholm

Genslyngning/restaurering af Storkebækken og flytning af trampesti.

Beløb: 197.500 kr.

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon 56203000

E-mail: kommunen@faxekommune.dk

 

Tine Jeppesen

Center for Plan & Miljø

Tlf. 5620 3746

 

Maria Sjøstrøm

Center for Plan & Miljø

Tlf. 5620 3026

 

Camilla Augustinus

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Tlf. 5620 3734

 

Opdateringsdato: 05.02.2024 - 15:11