Kystlinje

Bygge- og beskyttelseslinjer

Når du skal bygge, beplante eller ændre terrænet skal du være opmærksom på, at din ejendom kan være omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer.

 

Vi skal alle passe på vores flotte natur og landskab. Derfor er landskaberne omkring søer, åer, skove, kysten, fortidsminder og kirker beskyttet ved hjælp af de såkaldte bygge- og beskyttelseslinjer. De ligger som zoner omkring de forskellige landskabselementer, og her er der specielle regler for bl.a. byggeri, beplantning, hegning, terrænændringer m.v. Zonens størrelse er forskellig for de forskellige landskabselementer:

 • 300 m fra kirker (kirkebyggelinje)
 • 300 m fra skove (skovbyggelinje)
 • 100 m fra fortidsminder (fortidsmindebeskyttelseslinje)
 • 150 m fra søer (større end 3 hektar) og visse åer (sø- og åbeskyttelseslinje)
 • 300 m fra kysten (strandbeskyttelseslinje)

 

Hvad skal vi beskytte i zonerne?

Der er forskel på, hvad du må i de forskellige zoner, og hvad zonerne skal beskytte.

Beskyttelseslinjen omkring søer, åer, fortidsminder og strande skal beskytte mod byggeri, beplantning, ændringer i terrænet m.v. Formålet er at bevare søer, åer, fortidsminder og strande som synlige elementer i landskabet og som levesteder og spredningsveje for dyr og planter. Reglerne skal også være med til at bevare udsigten til og fra de forskellige elementer.

Byggelinjen omkring skove skal beskytte mod byggeri. Formålet er at bevare skovene som elementer i landskabet og bevare skovbrynene som værdifulde levesteder og spredningsveje for dyr og planter.

Kirkebyggelinjen skal beskytte mod byggeri over 8,5 m, der kan virke skæmmende på kirken.

 

Kilde for illustration: Næstved Kommune

Du kan læse mere om de enkelte bygge- og beskyttelseslinjer i dropdown menuerne nederst.

 

Se om din ejendom er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer

Hvis du vil se, hvad der gælder for din ejendom, kan du bruge kommunens digitale kort . Her kan du søge på adresse og sætte "hak" under "Beskyttelseslinjer" ude til venstre.

 

Sådan søger du om dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjerne

Kystdirektoratet og kommunen træffer afgørelse om dispensation og påser at reglerne overholdes.

 • Ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal sendes direkte til Kystdirektoratet via et ansøgningsskema, som du finder på Kystdirektoratets hjemmeside.
 • Ansøgning om dispensation fra åer, søer, skove, kirker og fortidsminder skal sendes til kommunen.

Din ansøgning skal altid indeholde:

 • Adresse og matrikeloplysninger
 • Begrundelse for ansøgningen
 • Beskrivelse af projektet
 • Mål og beskrivelse af materialer
 • Vis på en skitse eller et kort, hvor det skal placeres på din ejendom.

Husk at begrunde, hvorfor du gerne vil lave dit projekt inden for bygge- eller beskyttelseslinjen, og hvorfor du ikke kan placere det uden for denne.

Myndighedernes afgørelse om dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sø- og åbeskyttelseslinjen

Formålet med beskyttelseslinjen er at sikre vandløb og søer som værdifulde elementer i landskabet og vigtige levesteder for planter og dyr.

Sø- og åbeskyttelseslinjen er knyttet til alle søer med en vandflade på mindst tre hektar og de fleste større vandløb. Linjen gælder som udgangspunkt 150 meter fra søer og åer. Linjen regnes ved åer fra siderne af vandløbet og ved søer fra søbredden ved normal vandstand.

Du må ikke ændre i terrænet, bygge eller placere campingvogne eller plante træer inden for beskyttelseslinjen. 

Strandbeskyttelseslinjen

Formålet med strandbeskyttelseslinjen er at sikre kysten mod indgreb, som ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. På den måde tages der både hensyn til landskabet, biologien og de rekreative muligheder.

 

Beskyttelseszonen er som hovedregel 300 meter, men på en række bebyggede kyststrækninger er den mindre. Zonen er registreret i matrikelregistret og noteret i tingbogen på de enkelte ejendomme.

Du må ikke ændre på arealer, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Det betyder blandt andet, at du ikke må bygge, sætte master og campingvogne op, terrænet må ikke ændres, og du må ikke beplante eller sætte hegn op.

 

Fortidsmindebeskyttelseslinjen

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som elementer i landskabet. Fortidsmindebeskyttelseslinjer beskytter også de arkæologiske lag i området – der er ofte mange kulturhistoriske levn omkring minderne.

Beskyttelseslinjen regner du 100 meter fra fortidsmindernes yderste grænse. For gravhøje skal du regne beskyttelseslinjen fra foden af højen.  

Inden for beskyttelseszonen er det ikke tilladt at foretage midlertidige terrænændringer som fx:

 • Grave ledninger ned
 • Opføre bebyggelse eller hegn
 • Opstille campingvogne
 • Plante skov eller levende hegn. 

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside finder du registrede Fund og Fortidsminder, som indeholder en oversigt over, hvor der er fortidsminder og steder, hvor museerne har gjort arkæologiske fund.

 

 

Kirkebyggelinjen

Formålet med kirkebyggelinjen er at beskytte kirker, der ligger åbent i landskabet, for skæmmende byggerier. 

Som udgangspunkt dækker kirkebygelinjen hele området omkring kirken ud til en afstand af 300 meter målt fra kirkebygningen. Det gælder dog ikke for de kirker, der er omkranset er af bymæssig bebyggelse inden for beskyttelseszonen. Begrebet bymæssig bebyggelse afgør vi ud fra en konkret vurdering.

Kirkebyggelinjen er kun gældende for byggeri på mindst 8,5 meter. Det kræver dispensation fra Faxe Kommune at ændre eller opføre bebyggelse på over 8,5 meter inden for 300 meter fra kirker med kirkebeskyttelseslinjer. 

Skovbyggelinjen

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som elementer i landskabet og værdifulde levesteder for planter og dyr.  

Skovbyggelinjen gælder 300 meter fra skovbrynet. For privatejede skove gælder skovbyggelinjen kun, hvis arealet udgør mindst 20 hektar sammenhængende skov. Alle offentlige skove har en skovbyggelinje.

Inden for skovbyggelinjen må du ikke bygge eller placere master, vindmøller, campingvogne og lignende.

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00

 

Opdateringsdato: 28.09.2020 - 19:44