Naturprojekter i kommunen

I Faxe Kommune laver vi mange naturprojekter. Nogle projekter laver vi under Natura 2000 ordningerne og andre laver vi i et tæt samarbejde med lokale frivillige eller lodsejere, som ønsker at forbedre naturen samt levesteder for forskellige arter

 

Projekter under Natura 2000 ordningerne

I Natura 2000-områderne skal vi bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteriske for Danmark. Det betyder, at vi skal gøre en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i områderne.

Du kan søge tilskud til at udføre en række forskellige projekter i Natura 2000-områder. Det kan b.la. være rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og pleje af naturarealer med græsning. Disse tilskud kan søges af både kommunen og private hos Landbrugsstyrelsen, der administrerer tilskudsordningerne.

Støtteordningerne finansieres med tilskud fra EU. Det varierer mellem de forskellige tilskudsordninger om projekterne finansieres 100 % gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter, eller om projekterne også finansieres delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet

Andre naturprojekter

 

Opdateringsdato: 04.02.2019 - 11:41