Naturprojekter i kommunen

I Faxe Kommune laver vi mange naturprojekter. Nogle projekter laver vi under Natura 2000 ordningerne og andre laver vi i et tæt samarbejde med lokale frivillige eller lodsejere, som ønsker at forbedre naturen samt levesteder for forskellige arter

 

Projekter under offentlige støtteordninger:

 
Natura 2000-projekter

I Natura 2000-områderne skal vi bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteriske for Danmark. Det betyder, at vi skal gøre en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i områderne.

Du kan søge tilskud til at udføre en række forskellige projekter i Natura 2000-områder. Det kan b.la. være rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og pleje af naturarealer med græsning. Disse tilskud kan søges af både kommunen og private hos Landbrugsstyrelsen, der administrerer tilskudsordningerne.

 

Lavbundsprojekter

Lavbundsprojekter skal nedbringe udledningen af kvælstof og CO2 fra landbruget til vandmiljøet og atmosfære ved at ekstensivere driften på de landbrugsarealer, som ligger på kulstofrige lavbundsjorder. Projekterne er samtidig til gavn for naturen, fordi der bliver skabt flere og bedre sammenhængende naturarealer, og fordi biodiversiteten får mere plads. 

 

Projekttilskud

Støtteordningerne finansieres med tilskud fra EU. Det varierer mellem de forskellige tilskudsordninger om projekterne finansieres 100 % gennem EU-kommisionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter, eller om projekterne også finansieres delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet

Andre naturprojekter

I Faxe Kommune laver vi også mange andre naturprojekter end dem der laves i Natura 2000-områderne. Disse projekter udfører vi ofte i samarbejde med en lokal lodsejer og eventuel også med hjælp fra lokale foreninger. Et projekt kan udspringe af, at en lodsejer ønsker en bestemt form for naturpleje på sin ejendom, eller at lokale foreninger søger om tilskud til fx formidlingsskilte og opholdsfaciliteter i naturen. 

 

Nedenfor kan du se forskellige naturprojekter i kommunen:

Natura 2000-projekt: Naturlige vandstandsforhold på sydspidsen af Feddet

Området er privatejet og en del af Natura 2000-området nr. 168 ”Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund”. Området er bl.a. udpeget pga. naturtypen strandenge og indeholder mere end 5 % af Danmarks strandengsareal. Dræning, grøftning og diger er en trussel mod tilstanden af denne naturtype, da det hæmmer oversvømmelser og dermed saltvandets påvirkning af naturarealerne, som samtidig er internationalt vigtige for mange arter af ande- og vadefugle. Projektområdet rummer store lavbundsarealer med nogle meget fine strandenge med naturlig hydrologi og dynamik..

Flere steder er den naturlige hydrologi dog påvirket af grøftning, landbrugsdrift samt inddigning i større eller mindre grad. Projektet gennemføres for at genskabe hydrologisk sammenhæng i området. Her fjernes kystdiget og en eksisterende jordvold langs projektområdets inderste grænse styrkes for at sikre de bagvedliggende marker mod oversvømmelse. Derudover lukkes de grøfter der hæmmer den naturlige dynamik området. Med henblik på at skabe variation i de mere monotone dele af områderne, hvor enten tunge maskiner har kørt slæt eller den naturlige strandengsstruktur er ødelagt af grøblerender, etableres bekkasinskrab af varierende størrelse. Projektet vil forbedre den hydrologiske og naturmæssige sammenhæng mellem havet og kystområdet. Dermed vil projektet sikre gunstig bevaringsstatus for strandengene og forbedre levesteder og fourageringsmuligheder for områdets udpegede fuglearter.

Projektet er finansieret med offentlige tilskudsmidler. Tilskuddet består af 75% midler fra EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, og 25% midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. 

Projektet blev udført i sensommeren 2018

Natura 2000-projekt: Naturlige vandstandsforhold i Skovene ved Vemmetofte

Hele projektområdet ligger i Natura 2000-området nr. 167, Skovene ved Vemmetofte. Området er udpeget pga. bl.a. hvepsevåge og eremit. Faxe Kommune gennemfører projektet i samarbejde med lodsejer for at genskabe de naturlige vandstandsforhold på ”Dyrehavesletten” i skovene nord for Vemmetofte Kloster.

Formålet med projektet er, at forbedre levesteder for hvepsevåge. Projektet omfatter omlægning af Kildeå til et åbent vandløbsforløb, hævning af vandspejlet i vandløbet og afbrydelse af drænene i projektområdet, hvilket vil bidrage til at gøre området vådere. Ekstensivering af skovengene samt græsning i skoven vil kunne bidrage til, at der bliver udviklet en værdifuld eng med en mangfoldighed af insekter, som kan danne fødegrundlag for bl.a. hvepsevåge.

Projektet vil som helhed skabe en større heterogenitet i skovhabitaterne, og dermed være med til at fremme områdets biodiversitet. Det forventes, at projektet også vil bidrage til at skabe større passagemulighed for faunaen i vandløbssystemet og forbedre vandkvaliteten, hvilket skaber bedre og flere levesteder for fisk, planter og vandløbsinsekter.

Projektet er finansieret med offentlige tilskudsmidler. Tilskuddet består af 75% midler fra EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, og 25% midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. 

Projektet blev udført i efteråret 2018

BilagStørrelse
PDF ikon Forundersøgelse1.65 MB

Natura 2000-projekt: Hegning af dyrehavesletten ved Vemmetofte

Faxe Kommune har fået tilsagn fra Landbrugsstyrelsen om tilskud til forberedelse til afgræsning i Natura 2000-området nr. 167, Skovene ved Vemmetofte, hvor hele projektområdet ligger. Området er udpeget pga. bl.a. hvepsevåge og eremit og er særligt udpeget til pleje. Faxe Kommune gennemfører projektet i samarbejde med lodsejer.

Hegningen udføres som en del af et projekt om genskabelse af den naturlige hydrologi på skovengene ved bl.a. at genåbne den rørlagte del af Kildeå gennem projektområdet. Efterfølgende skal arealerne afgræsses med kreaturer. 

Ekstensivering af skovengene samt græsning i skoven vil kunne bidrage til, at der bliver udviklet en værdifuld eng med en mangfoldighed af insekter, som kan danne fødegrundlag for bl.a. hvepsevåge.

Projektet er finansieret med offentlige tilskudsmidler. Tilskuddet består af 75 % midler fra EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, og 25 % midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Projektet blev udført i foråret 2019.

Skibsted Krat: Naturplejeprojekt

Skibsted Krat ligger som en lille enklave i et intensivt dyrket landskab og er ejet af Lystrup og Jomfruens Egede Godser. Området består af gammel skov, som ikke har været under egentlig drift, samt et lysåbent overdrev mod syd. Skibsted Krat har været beskrevet som et af de
få tilbageværende områder på Østsjælland, hvor det er muligt at få indtryk af landskabet, som det så ud i indtil landbrugets udskiftning i slutningen af 1700-tallet. Området har aldrig været under plov. Store tuer af gul engmyre samt forekomsten af en række græsnings- eller
høslætafhængige plantearter, som her findes isoleret og langt fra frøkilder, vidner om, at Skibsted Krat har været græsset i meget lang tid. Græsningen stoppede i  90'erne, og området har derfor været i fare for tilgroninig. Gamle græsningsskove og overdrev er kun bevaret få steder i Danmark, og for området er projektarealet af enestående kulturhistorisk og naturhistorisk værdi.

Faxe Kommune og Lystrup og Jomfruens Egede Godser udførte i 2016 et naturplejeprojekt med det formål at området igen skulle græsses med kvæg. Projektet bestod af en delvis rydning på det lysåbne overdrev, som var under kraftig tilgroning fra særligt slåen og tjørn. Derudover blev der etableret hegn og vandforsyning til kvæg. Projektet blev finansieret af tilskud fra Naturstyrelsen.

Lavbundsprojekt: Gammellung i Faxe og Næstved Kommuner

Formålet med projektet er at undersøge om det vil være muligt at gennemføre et lavbundsprojekt langs Svalebæk, nord for Gammellung mose i Faxe og Næstved Kommuner. Herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold, samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af lavbundsprojektet.

Forundersøgelsens projektareal er 78 ha, heraf er 55 ha beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 12 % organisk kulstof, svarende til ca. 71 % af projektarealet. Det forventes, at %-andelen af projektarealet beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 12 % organisk kulstof i kraft af forundersøgelsen dokumenteres at udgøre i størrelsesordenen 75 %.

Projektet afvander til hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, delvandopland Karrebæk Fjord (35).

 

Forundersøgelserne har vist, at en gennemførsel af et lavbundsprojekt kan reducere drivhusgasser med 846 t CO₂-ækvivalenter pr. år svarende til 10,8 t/ha, hvilket er lidt mindre end kravet på mindst 13 t/ha. Samtidig reduceres udledningen af kvælstof med 1.269 kg N/år.

Projektforslaget indebærer afbrydelse af dræn, sløjfning af grøfter og at vandspejlet skal hæves i nogle grøfter. Desuden skal en del af Svalebækken omlægges i projektområdet.

Lodsejerne ønsker for hovedparten at beholde arealerne på grund af natur- og jagtinteresser og vil anvende det til hø- og wrapslæt.

 

Projektet er finansieret med ofeentlige tilskudsmidler. Tilskuddet består af 100% midler fra EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

 

 

BilagStørrelse
PDF ikon Teknisk forundersøgelse5.16 MB

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00

 

Opdateringsdato: 02.11.2020 - 21:38