Naturprojekter i kommunen

I Faxe Kommune laver vi mange naturprojekter. Nogle projekter laver vi under Natura 2000 ordningerne og andre laver vi i et tæt samarbejde med lokale frivillige eller lodsejere, som ønsker at forbedre naturen samt levesteder for forskellige arter

 

Projekter under offentlige støtteordninger:

 
Natura 2000-projekter

I Natura 2000-områderne skal vi bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteriske for Danmark. Det betyder, at vi skal gøre en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i områderne.

Du kan søge tilskud til at udføre en række forskellige projekter i Natura 2000-områder. Det kan b.la. være rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og pleje af naturarealer med græsning. Disse tilskud kan søges af både kommunen og private hos Landbrugsstyrelsen, der administrerer tilskudsordningerne.

 

Lavbundsprojekter

Lavbundsprojekter skal nedbringe udledningen af kvælstof og CO2 fra landbruget til vandmiljøet og atmosfære ved at ekstensivere driften på de landbrugsarealer, som ligger på kulstofrige lavbundsjorder. Projekterne er samtidig til gavn for naturen, fordi der bliver skabt flere og bedre sammenhængende naturarealer, og fordi biodiversiteten får mere plads. 

 

Projekttilskud

Støtteordningerne finansieres med tilskud fra EU. Det varierer mellem de forskellige tilskudsordninger om projekterne finansieres 100 % gennem EU-kommisionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter, eller om projekterne også finansieres delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet

Andre naturprojekter

I Faxe Kommune laver vi også mange andre naturprojekter end dem der laves i Natura 2000-områderne. Disse projekter udfører vi ofte i samarbejde med en lokal lodsejer og eventuel også med hjælp fra lokale foreninger. Et projekt kan udspringe af, at en lodsejer ønsker en bestemt form for naturpleje på sin ejendom, eller at lokale foreninger søger om tilskud til fx formidlingsskilte og opholdsfaciliteter i naturen. 

 

Nedenfor kan du se forskellige naturprojekter i kommunen: