Billede af adgang

Adgang (indkørsel/overkørsel)

Hvis du ønsker at etablere eller ændre en kørende eller gående adgang, skal du søge om tilladelse.

Ved ansøgning skal du oplyse om nuværende forhold og om hvad du gerne vil gøre.

Vi skal bruge oplysning om ejendommens adresse samt oplysning om ønsket placering og bredde på adgangen.

Det vil være en konkret vurdering om hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Ved vurderingen tages der udgangspunkt i primært vejtekniske og trafiksikkerhedsmæssige hensyn, som ligger til grund for afgørelsen.

Hvis der bliver behov for at etablere yderligere foranstaltninger for at adgangen kan lade sig gøre, etableres det af kommunen på din regning.

Ansøgningsblanketten skal sendes sammen med en målfast skitse over adgangen.

Gående adgang

En gående adgang til en ejendom, er typisk en adgang direkte til din hoveddør fra fortovet eller fra haven til fortov eller sti bag din ejendom.

Vær opmærksom på, at hvis du opnår tilladelse til gående adgang til din ejendom påhviler forpligtelsen til renhold og snerydning mv. på fortovet eller stien dig som grundejer. Du kan læse mere om renholdelse på fortov og sti her.

Hvis du derimod ønsker at nedlægge en adgang til fortov eller sti, for at undgå at have forpligtelsen til renhold og snerydning, skal du også kontakte trafikafdelingen.

Kørende adgang

Kørende adgang er adgang til de køretøjer du benytter til at køre ind på dine ejendom med.

Ved ansøgning skal du oplyse om nuværende adgangsforhold og hvad du gerne vil gøre. Det gælder også hvis du vil ændre anvendelsen af adgangen, fx fra enfamilieshus til erhverv eller der sker en ændring af kørselsbehovet til din ejendom eller virksomhed.

Hvis der bliver behov for at etablere asfaltrampe, asfaltkant eller at nedsænke kantstenene etableres det af kommunen på din regning. I nogle tilfælde kan det blive pålagt at lægge kørebanefliser i fortovsarealet, samt at eventuelle vejtavlestandere, gadebelysningsstandere og rendestensriste mv., skal rykkes for at det ønskede kan lade sig gøre. Alle udgifter hertil afholdes af dig som ansøger eller grundejer, og udføres af kommunen.

Kontaktinformation

Trafik
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 5620 3040
E-mail: trafik@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9:00-13:00. Torsdag fra 9:00-17:00.

Sagsbehandlingstiden kan variere, men gennemsnitlig er sagsbehandlingstiden mellem 2-4 uger.

 

Opdateringsdato: 19.09.2023 - 06:59