Trafiksikkerhed

Regeringen har fastlagt visioner, mål og strategier for den overordnede kommunale trafikpolitik.

Med Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan for perioden 2021- 2030 ønsker Færdselssikkerhedskommissionen at bygge videre på den tidligere handlingsplans målsætning om maksimalt 120 dræbte og maksimalt 1.000 alvorligt og 1.000 lettere tilskadekomne i trafikken.

For at målet for 2030 skal være så enkelt og let at kommunikere som muligt, har Færdselssikkerhedskommissionen valgt følgende målsætning med udgangspunkt i de politiregistrerede trafikulykker:

 • I 2030 skal antallet af dræbte i trafikken være 90 eller derunder.
 • I 2030 skal antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken være 900 eller derunder.

Yderligere har Færdselssikkerhedskommissionen valgt at opstille en supplerende målsætning med udgangspunkt i oplysninger fra Landspatientregistret:

 • I 2030 må højst 10.000 mennesker komme lettere til skade i trafikken.

For at nå målet er det nødvendigt, at alle er aktivt med. Det gælder stat og kommuner samt offentlige og private virksomheder. Og vigtigst af alt den enkelte trafikant.

Du kan læse Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan for perioden 2021- 2030 herunder. 

Visioner og mål

Regeringen har fastlagt visioner, mål og strategier for den overordnede kommunale trafikpolitik.

Målet er at i 2030 skal antallet af dræbte i trafikken være 90 eller derunder, og at antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken være 900 eller derunder samt at højst 10.000 mennesker må komme lettere til skade i trafikken.

Faxe Kommune har særligt fokus på at opfylde de nationale mål for at nedbringe antallet af trafikuheld samt at styrke den sikre skolevej. For alle byområder er det målet, at der kan peges på sikre og trygge forbindelser for de bløde trafikanters færdsel mellem bolig, skole, arbejdsplads og kollektiv trafik.

Du kan læse mere om Faxe Kommunes målsætninger her.

Trafikhandlingsplan

Faxe Kommunes trafikhandlingsplanen er et lokalt skrift mod en mere bæredygtig trafikudvikling i Faxe Kommune, hvor trafiksikkerheden og tryghed er i fokus.

Trafikhandlingsplanen indeholder mål, strategier og indsatser for de kommende års arbejde og dækker en 4 årig periode frem til 2024. For perioden 2021-2024 er der desuden udarbejdet en detaljeret prioriteringsliste med specifikke sikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag.

Du kan finde trafikhandlingsplanen samt baggrundsrapporterne for trafikhandlingsplanen her på siden. 

Cykelstrategi

I foråret 2017 blev der vedtaget en cykelstrategi for Faxe Kommune med det overordnede formål at få flere op på cyklen – både i rekreative sammenhænge og som foretrukket transportmiddel på de daglige ture fra A til B.

Cykelstrategien rummer en række spændende idéer til nye tiltag, der kan fremme cyklismen. Strategien opstiller et idékatalog af løsninger til inspiration for tiltag omkring fremme af cyklisme.

Blandt cykelstrategiens indsatsområder kan som eksempel nævnes emnet Rekreative stier – Motion, samvær og turisme fremhæves. Strategien stiller her fokus på den fantastiske natur og de mange attraktioner, som kommunen allerede byder på, og som er ideelle til en cykeltur. Der løber flere cykelruter gennem kommunen, som alle er med til at vise kommunen frem på den smukkeste måde – cykelruter, som man med fordel kan fremhæve og promovere endnu bedre.

Udover en lang række ”bløde” tiltag fremsætter Cykelstrategien desuden nogle forslag til konkrete nye stier, som ønskes anlagt de kommende år. Til dette anlægsarbejde er der i årene 2017-2021 budgetteret med seks millioner kroner om året.

I 2017 blev det besluttet at anlægge en dobbeltrettet cykelsti langs Rådhusvej i Faxe, enkeltrettede stier på et stykke af Bråbyvej i Haslev samt en ny og forbedret 2 minus 1 vej på Lyngvej i Rønnede.

Du kan finde cykelstrategien her på siden.

Kampagner

Langt de fleste ulykker sker på grund af en uheldig trafikadfærd som f.eks. alkohol, hastighed, vigepligt, håndholdte mobiltelefoner mm. Faxe Kommune har derfor et tæt samarbejde med politiet, Rådet for Sikker Trafik og Dansk Cyklistforbund, hvor vi planlægger kampagner og særlige indsatser, der er målrettet mod de adfærdsmæssige udfordringer i trafikken.

En effektiv påvirkning af trafikanternes adfærd er ved information og kontrol. Faxe Kommune vil derfor aktivt deltage i det nationale og regionale kampagnesamarbejde.

Kampagnearbejdet omfatter bl.a.:

Rådet for sikker trafik

 • Skolekampagnen ”Børn på vej -Teenager i trafikken”
 • Kampagnen ''Pas godt på skolepatruljen''
 • Fartkampagnen "Sænk farten før det er for sent"
 • Spritkampagner ”Er du klar til et pust?”
 • Uopmærksomhedskampagnen ”Kør bil, når du kører bil”
 • Kampagne mod krydsulykker ”Brug 2 sek. mere”

Vejdirektoratet

 • Kampagnen ''Vi deler vejen''

Politiet

 • Samarbejde omkring lokale indsatser i forhold til trafikadfærd.
 • Samarbejde i forhold til udpegning af særligt fartbelastede strækninger, hvor politiet hyppigt udfører Automatisk Trafik Kontrol (ATK).

Du kan læse mere om de enkelte kampagner fra Rådet fra Sikker Trafik og Vejdirektoratet på deres hjemmeside.

Trafiksikkerhedsråd

I Faxe Kommune har vi nedsat et trafiksikkerhedsråd, som bl.a. skal være med til planlægning og koordinering af det lokale trafiksikkerhedsarbejde.

Du kan læse mere om trafiksikkerhedsrådet her.

Kontaktinformation

Trafik
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 5620 3040
E-mail: trafik@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9:00-13:00. Torsdag fra 9:00-17:00.

Sagsbehandlingstiden kan variere, men gennemsnitlig er sagsbehandlingstiden mellem 2-4 uger.

 

Opdateringsdato: 19.09.2023 - 06:59