Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed

Regeringen har fastlagt visioner, mål og strategier for den overordnede kommunale trafikpolitik.

På nationalt plan arbejdes der ud fra visionen "Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar " og "Trafiksikkerhed begynder med dig - men opgaven skal løses i fællesskab".

Ambitionen er at halvere antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til antallet i 2010.

Vi har valgt at følge den nationale målsætning om at reducere antallet af personskader i trafikken med 50% frem til 2020. Dette er en ambitiøs målsætning, der kræver en målrettet og betydelig indsats i de kommende år.

I planstrategien har vi formuleret følgende vision "Vi har en forpligtigelse til at gøre vores vejnet trygt at færdes på, særligt i de områder hvor vi ved at børn og andre bløde trafikanter færdes."

Trafikhandlingsplan

Trafikhandlingsplanen er et lokalt skridt mod en mere bæredygtig trafikudvikling i Faxe Kommune, hvor trafiksikkerhed, trafikafvikling og miljøbelastning er i fokus.

Trafikhandlingsplanen indeholder mål, strategier og indsatser for de kommende års arbejde med trafikken på kommunens veje. Trafikhandlingsplanen dækker en 4 årig periode frem til 2020. For perioden 2017-2020 er der udpeget en detaljeret prioriteringsliste med specifikke sikkerhedsfremmende tiltag.

Du kan se trafikhandlingsplanen og status for trafikulykker som PDF fil her på siden.

 

Trafiksikkerhedsråd

I Faxe Kommune har vi nedsat et trafiksikkerhedsråd, som bl.a. skal være med til planlægning og koordinering af det lokale trafiksikkerhedsarbejde.

Hvem der er medlem af trafiksikkerhedsrådet og hvad rådet beskæftiger sig med kan du læse mere om på kommisoriets side, som kan du kan se i PDF filen her på siden.

Referater fra de seneste møder i Faxe Kommunes Trafiksikkerhedsråd finder du i PDF filen her på siden.

Mødereferater før 2015 kan findes på Faxe Kommunes hjemmeside med Dagsordener og Referater.

Kampagner

Langt de fleste ulykker sker på grund af en uheldig trafikadfærd som f.eks. alkohol, hastighed, vigepligt, håndholdte mobiltelefoner mm. Vi har derfor etableret et tæt samarbejde med politiet, Rådet for Sikker Trafik og Dansk Cyklistforbund, hvor vi planlægger kampagner og særlige indsatser, der er målrettet mod de adfærdsmæssige udfordringer i trafikken.

En effektiv påvirkning af trafikanternes adfærd ved information og kontrol kræver en kontinuerlig indsats. Vi vil derfor fortsat aktivt deltage i det nationale og regionale kampagnesamarbejde.

Kampagnearbejdet omfatter bl.a.:

Rådet for sikker trafik

  • Skolekampagnen ”Børn på vej -Teenager i trafikken”
  • Fartkampagnen "Sænk farten før det er for sent"
  • Spritkampagner ”Er du klar til et pust?”
  • Uopmærksomhedskampagnen ”Kør bil, når du kører bil”
  • Kampagne mod krydsulykker ”Brug 2 sek. mere”

Cyklistforbundet

  • Lygte og reflekskampagnen "lys på - med Ludvig"'

Politiet

  • Samarbejde omkring lokale indsatser i forhold til trafikadfærd.
  • Samarbejde i forhold til udpegning af særligt fartbelastede strækninger, hvor politiet hyppigt udfører Automatisk Trafik Kontrol (ATK).

Ønsker du at læse mere om kampagnerne fra Rådet fra Sikker Trafik og Cyklistforbundet, kan du gå ind på deres hjemmeside, som vi har linket til.

Trafikmålinger

Hvert år får Faxe Kommune gennemført mellem 60 og 120 trafikmålinger, for så vidt muligt at have en opdateret viden om mængden af trafik på kommunens veje.

Trafikmålingerne bliver foretaget ved, at der placeres to luftslanger henover vejen med en præcis afstand imellem sig. Når et køretøj passerer slangerne, registres det i en computer, der omregner det til data, som vi efterfølgende kan bruge.

En trafikmåling fortæller blandt andet om typen af køretøj der passerer, hastigheden den har kørt med, og hvornår det er sket. Den samler så det hele, så man kan se, hvor mange der har været af hver type køretøj det pågældende sted, hvilken gennemsnitshastighed de har kørt med, og på hvilket tidspunkt af døgnet der har været flest og færrest køretøjer.

På kortet herunder kan det gennemsnitlige antal køretøjer i døgnet ses for hvert af de steder, hvor kommunen har fået gennemført en trafikmåling. Det skal bemærkes, at nogle målinger kan være en del år gamle, og måske ikke er retvisende mere.

(Kort på vej)

Har du observeret en trafikmåling et sted, som ikke fremgår af kortet, er den enten på vej, eller også er der tale om en ekstern trafikmåling, som Faxe Kommune ikke har adgang til.

Cykelstrategi

I foråret 2017 blev der vedtaget en cykelstrategi for Faxe Kommune med det overordnede formål at få flere op på cyklen – både i rekreative sammenhænge og som foretrukket transportmiddel på de daglige ture fra A til B.

Cykelstrategien rummer en række spændende idéer til nye tiltag, der kan fremme cyklismen. Strategien opstiller et idékatalog af løsninger til inspiration for tiltag omkring fremme af cyklisme.

Blandt cykelstrategiens indsatsområder kan som eksempel nævnes emnet Rekreative stier – Motion, samvær og turisme fremhæves. Strategien stiller her fokus på den fantastiske natur og de mange attraktioner, som kommunen allerede byder på, og som er ideelle til en cykeltur. Der løber flere cykelruter gennem kommunen, som alle er med til at vise kommunen frem på den smukkeste måde – cykelruter, som man med fordel kan fremhæve og promovere endnu bedre.

Udover en lang række ”bløde” tiltag fremsætter Cykelstrategien desuden nogle forslag til konkrete nye stier, som ønskes anlagt de kommende år. Til dette anlægsarbejde er der i årene 2017-2021 budgetteret med seks millioner kroner om året.

I 2017 blev det besluttet at anlægge en dobbeltrettet cykelsti langs Rådhusvej i Faxe, enkeltrettede stier på et stykke af Bråbyvej i Haslev samt en ny og forbedret 2 minus 1 vej på Lyngvej i Rønnede.

Cykelstrategien kan du se som PDF fil her på siden.

Visioner og mål

Regeringen har fastlagt visioner, mål og strategier for den overordnede kommunale trafikpolitik.

På nationalt plan arbejdes der ud fra visionen "Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar " og "Trafiksikkerhed begynder med dig - men opgaven skal løses i fællesskab". Se mere i Færdselssikkerhedskommisionens Nationale Handlingsplan 2013-2020. Den ligge som PDF-fil her på siden.

Ambitionen er at halvere antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til antallet i 2010.

I Faxe Kommune har vi valgt at følge den nationale målsætning om at reducere antallet af personskader i trafikken med 50% frem til 2020. Dette er en ambitiøs målsætning, der kræver en målrettet og betydelig indsats i de kommende år.

I Faxe Kommunes planstrategi har vi formuleret følgende vision "Vi har en forpligtigelse til at gøre vores vejnet trygt at færdes på, særligt i de områder hvor vi ved at børn og andre bløde trafikanter færdes." Du kan finde Planstrategien som PDF-fil her på siden.

Kontaktinformation

Kontakt til Trafik - inkl. sagsbehandlingstid

Kontakt til Trafikteamet

Du kan skrive til os på trafik@faxekommune.dk

Du kan også ringe til os på 5620 3040

Sagsbehandlingstider                                         Vi har en sagsbehandlingstid på op til 3 uger. I perioder af året, kan der forekomme længere sagsbehandlingstider.

Opdateringsdato: 11.09.2019 - 10:39