Strande og badevand

 

 

 

Særlige advarsler

Her fremgår eventuelle advarsler for badevandskvaliteten

Ingen særlige advarsler i øjeblikket

Badevand

Generel information om badevandskvalitet for strandområderne i Faxe Kommune

Faxe Kommune har 9 officielle badestrande, som er beliggende langs kyststrækningen ved Faxe Bugt.

De 9 badestrande er:

 • Vemmetofte Strand
 • Gl. Strandskov
 • Faxe Ladeplads
 • Café Hjortholm
 • Feddet
 • Ved Flagstangen
 • Delhovedvej
 • Faxehus
 • Strandholm

Du kan læse mere om de enkelte badestrande på kommunens hjemmeside under Badevandsprofiler.

Analyser af badevandet
I badesæsonen (1. juni – 1. september) undersøger Faxe Kommune jævnligt badevandet på kommunens 9 badevandstationer. Analyseresultaterne vises i denne periode på kommunens hjemmeside under Badevandsanalyser.

Badevandet undersøges for bakterierne E. coli og Enterokokker, om vandet er klart og uden synlig forurening. Temperatur og surhedsgrad måles også. Badevandet i Faxe Kommune opfylder normalt lovgivningens krav til indholdet af bakterier. Der er dog ind imellem overskridelser af de vejledende værdier for bakterier i vandet i Faxe Bugt, mens vandet på Feddet og på målestationen i Præstø Fjord som regel overholder de vejledende værdier.

For at sikre, at de hygiejniske krav overholdes samt at folk ikke bliver syge af at bade i vandet, stilles der krav til vandets indhold af bakterierne E. coli og Enterokokker. Bakterierne er som sådan ikke farlige, men da de lever i menneskets tarm, indikerer deres tilstedeværelse i vandet, at vandet kan være forurenet med spildevand og dermed andre smittebærere, som transporteres med spildevandet.

Der findes ikke grænseværdier for enkeltprøver i badevandsbekendtgørelsen. Faxe Kommune følger retningslinjen fra Blå Flag strandkriterierne, hvor det anbefales, at embedslægen kontaktes, hvis E. Coli overstiger 1000 cfu/100 ml i saltvand og Intestinale Enterokokker overstiger 400 cfu/100 ml i saltvand (cfu = colony forming units).

Undersøgelser af badevandet giver Faxe Kommune mulighed for at advare badegæsterne, hvis kvaliteten af vandet i løbet af badesæsonen bliver forringet. Endvidere bliver resultaterne sammenfattet til et helårsbillede for året, som bruges til årets badevandskort og indberettes til Naturstyrelsen.

Alger
I varme somre ses der i Østersøen indimellem en større eller mindre opblomstring af blågrønalger, der af vind og strøm føres helt ind til stranden. Under meget store opblomstringer af blågrønalger kan de udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. De største koncentrationer af alger ses i juli-august, hvor der er meget sol, høje temperaturer og rolige vindforhold. Du kan ikke afgøre, om en algeopblomstring er giftig bare ved at se på vandet. Brug derfor din sunde fornuft, inden du enten selv hopper i bølgerne eller lade dine børn bade.

 • Se efter om der er opstillet skilte, som fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftige skumdannelser eller algeopblomstringer, heller ikke selv om vandet er mere klart længere ude.

Spildevand
Hvis et rensningsanlæg eller kloaksystemet overbelastes på grund af voldsom regn, vil badevandet blive påvirket. Forureningen vil blive ført til kysten via vandløb eller kloakledninger direkte ud til kysten. Vi fraråder derfor generelt badning i- og omkring - åernes udløb.

Info på stranden
Når der er risiko for blågrønalger på kyststrækningen i Faxe Kommune eller væsentlig overskridelse af badevandskravet, vil der være skilte på stranden samt information om det på kommunens hjemmeside under Særlige advarsler.

Forureninger i badevandet - varsling og gode råd

INDEN du hopper i vandet - selvom der udtages prøver af badevandet flere gange i badesæsonen, er det vigtigt, at du som badegæst også selv har fokus på badevandets kvalitet. Du finder en række gode baderåd på denne side...

Faxe Kommune kontrollerer jævnligt badevandskvaliteten på kommunens badestrande i løbet af badesæsonen (1. juni til 1. september).

Analyserne af badevandet offentliggøres løbende på kommunens hjemmeside under Badevandsanalyser

Du kan få mere information om badevandskvalitet og -analyser Badevand

VARSLING af forringet badevandskvalitet
Er der problemer med badevandets kvalitet, vil kommunen oplyse om dette på hjemmesiden under Særlige advarsler samt ved skiltning på stranden.

INDEN DU HOPPER I VANDET - hvad skal du selv holde øje med?
Selvom kommunen kontrollerer badevandets kvalitet jævnligt igennem hele badesæsonen, kan der opstå situationer med kortvarige forureninger af badevandet, som ikke registreres ved kommunens kontrolprøver af badevandet.

Det er derfor vigtigt, at du som badegæst selv er opmærksom på badevandets kvalitet.

Faxe Kommune anbefaler, at du bruger din sunde fornuft samt følger nedenstående baderåd:

BADERÅD VED FORURENING:

 • Gå aldrig i vandet umiddelbart efter et voldsomt regnskyl - og vent et par dage med at bade for at være sikker på, at forureningen er væk.
 • Gå ikke i vandet, hvis vandet er grumset og uklart,
 • Bad ikke, hvis vandet lugter kloak-agtigt, eller hvis der flyder affald i vandet

Derudover skal du være opmærksom på algeopblomstring...

BADERÅD VED ALGEOPBLOMSTRING:

 • Hvis vandet er varmt og vejret er godt, kan der være alger i juli og august.
 • Se efter om der er information, som fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyl straks med rent vand.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være døde alger.

GENERELLE BADERÅD TIL BADEVANDSKVALITET:

 • Inden du tager til stranden: Søg oplysninger om badevandets kvalitet på kommunens hjemmeside
 • På stranden: Se, om kommunen har sat advarsler op – eller om det blå flag (Feddet Strand) er taget ned
 • Er du i tvivl – så kontakt Natur & Miljø i Faxe Kommune på telefon 5620 3000.

 

Kontrol af badevandet

På denne side kan du se de forskellige badestrande hvor der foretages analyser af badevandskvalitet.

I Faxe Kommune bliver der jævnligt laget badevandsanalyser på strandene i kommunen.

Badestrandene i Faxe Kommune er:

 • Vemmetofte Strand
 • Gl. Strandskov
 • Faxe Ladeplads
 • Café Hjortholm
 • Feddet
 • Ved Flagstangen
 • Delhovedvej
 • Faxehus
 • Strandholm

Analyser

Badevandsanalyser udtages i badevandssæsonen fra 1. juni til 1. september.

Resultatet af analyserne kan ses under Badevandsanalyser.


 

 

 

Badevandsprofiler

Her kan du finde badevandsprofiler for 9 badesteder langs kysten i Faxe Kommune

Badevandsprofilerne indeholder oplysninger om:

 • Badevandets kvalitet indenfor 4 klasser: udmærket, god, tilfredsstillende eller ringe.
 • Kort over badestedet, samt beskrivelse af stedets faciliteter, f.eks. handicaprampe.
 • Forhold der påvirker vandets kvalitet, f.eks. strømforhold, udledning af spildevand.

Badevandsprofiler for strandene ved:

(Badevandsprofilen for strandene ved Faxe Ladeplads, Cafe Hjortholm og Faxehus er samlet i et dokument kaldet Faxe Ladeplads m.fl.)

 

BilagStørrelse
Faxe Ladeplads m.fl.1006.29 KB
Delhoved1.15 MB
Feddet1.42 MB
Gl Strandskov1.39 MB
Strandholm1.11 MB
Ved flagstangen1.3 MB
Vemmetofte strand999.78 KB

Blå Flag 2018 - Feddet Strand

Feddet Strand har i 2018 modtaget det Blå Flag

Badesæsonen er den 1. juni til den 15. september og det er i denne periode, det Blå Flag vajer over stranden.

Du kan hente et oversigtskort for Feddet Strand her:

Feddet strand - oversigtskort (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Badevandskvalitet
Igennem badesæsonen udtages der jævnligt prøver af badevandet ved Feddet Strand for at holde øje med badevandskvaliteten.

På Feddet Strand vil der være opsat oplysninger om den aktuelle badevandskvalitet på stranden.

Herudover kan du finde analyserapporterne for badevandet på kommunens hjemmeside under Badevandsanalyser.

Hvis der er problemer med badevandskvaliteten, vil det fremgå på kommunens hjemmeside under Særlige advarsler.

Hvad betyder det Blå Flag?
Blå Flag er en international miljømærkningsordning, som sikrer dig gode oplevelser ved strand og havn. I Danmark er det Friluftsrådet der står bag det Blå Flag.

Det Blå Flag tildeles til strande og havne, som gør en ekstra indsats for miljøet eller forsøger at højne strandens eller havnens standard. Der arbejdes med følgende områder:

 • Miljøindsats og vandkvalitet
 • Miljøinformation
 • Drift, sikkerhed og faciliteter
 • Sikkerhed

Når du besøger en Blå Flag strand eller havn, vil du opleve, at der er en høj vandkvalitet, at der er en klar og tydelig miljøinformation, at der er gode udenomsfaciliteter, og at der er fokuseret på badesikkerhed.

Der skal ansøges om det Blå Flag hvert år for at sikre kvaliteten opretholdes.

Du kan få flere oplysninger om Blå Flag på den officielle hjemmeside, link finder du her på siden.

Du kan finde oplysninger om arrangementerne på Feddet Strand og de øvrige Blå Flag strande i Danmark ved at trykke på linket her på siden.