Retningslinjer for pulje der støtter betaling af kontingent og udstyr for børn og unge i Faxe Kommune

Støtte til børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter

Målgruppen                              

Puljen er rettet mod børn og unge under 18 år, hvis familier har økonomiske problemer og derfor ikke har mulighed for at betale for deres barns deltagelse i kultur- eller fritidslivet.

Hvad kan der søges støtte til?                                                                                                                                        

Der kan søges om tilskud til betaling af kontingent, deltagelse i musikskolen, leje af instrumenter, personligt udstyr, fodboldskoler, håndboldskoler mv.

Der gives tilskud på 100%, dog maximalt 1.000 kr. pr. barn pr. hele sæson.

For særligt udgiftstunge aktiviteter (musikskolen og elitetræning) gives tilskud på 75%

Hvem kan søge?

Alle der har kontakt med børn og unge, kan søge puljen dvs. forældre, trænere, foreninger, sundhedsplejerske, pædagoger, SSP-konsulenter, undervisere mv.

Betingelser for tilskud                                                                                                                                              

Det er en betingelse for tilskud jf. ovenstående, at forældre, foreninger eller øvrige instanser medfinansierer et eventuelt restbeløb.

Ansøgningsfrister                                                                                                                                         

Der kan søges hele året. Der kan forventes svar på ansøgningen ca. 3 - 4 uger efter den er modtaget.

Hvilke foreninger og aktiviteter kan benyttes?                                                                                                          

Støtten kan som udgangspunkt kun tildeles til aktiviteter, der tilbydes af en af de i Faxe Kommune godkendte folkeoplysende foreninger samt aftenskolerne, Musikskolen og Billedskolen.

Tilskud til aktiviteter i private motionscentre, privat musikundervisning, eller til folkeoplysende foreninger udenfor Faxe Kommune kan ikke støttes.

Find de godkendte folkeoplysende foreninger her  

Puljens midler                                                                                                                                                                                   

Puljens midler forvaltes efter gældende retningslinjer. Hvis puljen er opbrugt inden årets udgang, meddeles dette af Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice via hjemmeside og på forsiden af Foreningsportalen.

Ansøgningen sendes via Foreningsportalen

Foreninger, aftenskoler, lærere, socialrådgivere mv. kan søge puljen  – efter samtykke med familien - om støtte til betaling af kontingent og evt. udstyr.

Betaling og dokumentation:

Tilskuddet udbetales til foreningens CVR nummer.

Foreninger, Musikskole, aftenskoler mv. kvitterer overfor administrationen, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.

Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Kira Stougaard Børstou Madsen på kimad@faxekommune.dk - 56 20 37 31